مفاهیم، روابط و آزمایش ها – آموزش رایگان – فرادرس – مجله

این جزیره بخشی از شهرستان قشم و یکی از دهستانهای این شهرستان به مرکزیت روستای ماشی (هنگام جدید) است.جزیره هنگام با ۹ کیلومتر طول و ۶ کیلومتر عرض بهشکل یک مخروط ناقص به چشم میآید. نشست تحکیم ثانویه یا خزش، زمانی رخ میدهد که آرایش ذرات خاک تحت تنش موثر ثابت به طور پیوسته تغییر کند و به یک پیکربندی پایدار برسد. نشست آنی خاک چیست و چگونه محاسبه میشود؟ درجه اشباع خاک چیست؟ هدایت هیدرولیکی به خواص سیال از جمله درجه اشباع، ویسکوزیته، دما و چگالی بستگی دارد. هدف بهسازی خاک، به کارگیری ترکیبی از روش های مختلف، جهت بهبود خواص خاک می باشد. در کشاورزی و باغبانی گاهی اوقات از اصطلاح هوموس برای توصیف کمپوست مدت دار استفاده می شود. قابلیت کشاورزی خاک های بلوطی رنگ: در ایران از این نوع خاک ها برای کشت غلات و معمولا گندم دیم استفاده می شود. علاوه بر این خاک های ریزدانه بر اساس طبیعت پلاستیکی که دارند، با نمادهای L ، M و H برای نشان دادن پلاستیسیته پایین، پلاستیسیته متوسط و پلاستیسیته بالا مشخص می گردند. روشهای تراکم خاک بر اساس نحوه اجرا به انواع استاتیک، ضربهای، ارتعاشی، دورانی، غلتکی و مالشی تقسیم میشوند. از بین روشهای بالا، تراکم غلتکی توسط غلتک راهسازی و تراکم ارتعاشی از کاربرد بیشتری در مهندسی ژئوتکنیک برخوردار هستند.

از اصول تراکم برای ساخت بتن غلتکی نیز استفاده میشود. مردم بومی جزیرهی سیسیل بر این اعتقاد بودند که غولهای انسلاد و تایفون با خشم خود سبب فوران این آتشفشان شدهاند.طبق شواهد نام سیسیل نیز از نام یونانی آن که سیکلی بوده گرفته شدهاست. لوم تمام عناصر غذایی و آلی را در بافت خود دارد . ورمی به معنای ( کرم خاکی ) و کمپوست به معنای ( کود آلی ) می باشد . مواد آلی موادی هستند که منشأ آنها موجودات زنده اند. سطح آب دریاچهها دائم در حال تغییر است و این تغییرات متناوب از جمله مهمترین شخصیات دریاچهها میباشد که منجر به تغییر در حجم آب موجود در آنها میشود. در تعریف دقیقتر، تحکیم، تغییر حجم تاخیردار خاک به دلیل تغییر فشار ناشی از حرکت تدریجی آب است. درس یکم تا نهم این فرادرس به ترتیب به آموزش پیدایش، شناخت و نامگذاری خاکها به همراه روابط وزنی حجمی، تراکم، حرکت آب، تنش موثر، توزیع تنش، نشست، مقاومت برشی، پایداری شیروانی و مکانیک خاک حالت بحرانی میپردازد. نشست، حرکت رو به پایین زمین بر اثر اعمال بار از فونداسیون و تحکیم خاک است. حدود 1.8% سطح زمین را دریاچهها تشکیل میدهند. از به هم پیوستن شیارها به هم و تخریب عمقی تر زمین سنگ های مادر ظاهر شده و خندق ها و نهرها ایجاد می شوند.

بهسازی خاک روشی نوین جهت ایجاد بستری مناسب برای اجرای پروژه است. به منظور ایجاد تمایز بین این تعاریف، مفاهیم تحکیم اولیه (تغییر حجم ناشی از خروج آب) و تحکیم ثانویه (تغییر حجم ناشی از خزش) تعریف شدند. نشست از مجموع نشست آنی، تحکیم اولیه و تحکیم ثانویه به دست میآید. خاکهای بدون چسبندگی و رس زهکشی نشده اغلب در معرض این نوع نشست قرار میگیرند. هنگام قرار گرفتن تحت شرایط بارگذاری همراه با اشباع شدن و ارتعاش، پیوند بین ذرات آنها ازبین رفته و دچار نشست میشوند. از پرکاربردترین مسائل مکانیک خاک میتوان به نشست فونداسیون، پایداری شیب و فشار جانبی اشاره کرد. تراوش، کمیتی است که در اندازهگیری جریان آب زیرزمینی، زهکشی در حین ساخت ساختمان، تحکیم خاکهای رسی، مطالعه پایداری سدهای خاکی و سازههای حایل کاربرد دارد. در اکثر موارد، خاکهای ریزدانه زهکشی شده در معرض این نوع نشست قرار میگیرند. تمام خاکهای دانهریز (رس و لای) با میزان زهکشی کمتر از ۹۰ درصد و خاکهای دانهدرشت با ضریب نفوذپذیری بالا (مثلا بالای 10.2 متر بر ثانیه)، از نظر احتمال رخ دادن نشست آنی آزمایش میشوند. در صورتی که این تعریف میتواند برای تراکم، نشست و آماس (بالاآمدگی) خاک نیز صادق باشد.

از طرفی شناخت درست از مقاومت خاک بستر بر روی هزینه های ساخت سازه نیز اثر گذار است. ظرفیت باربری خاک، به عنوان میانگین حداکثر فشار تماسی بین فونداسیون و خاک، بدون رخ دادن شکست برشی نیز تعریف میشود. ظرفیت باربری به ویژگیهای خاک (چگالی، محتوای آب، زاویه اصطکاک داخلی، مقاومت برشی، نفوذپذیری، تراکمپذیری)، مشخصات فونداسیون (شکل، اندازه، عمق، نوع فونداسیون) و نوع بارگذاری (یکنواخت یا نقطهای) بستگی دارد. این عدد، بیانگر یکنواخت بودن و توزیع مناسب است. این قانون، مبنای گرایش آبزمینشناسی است. در طی حفاریهای اکتشافی صورت گرفته در شهر باستانی «موهنجو دارو» (Mohenjo Daro) در کشور پاکستان، نشانههای استفاده از خاک به عنوان فونداسیون و مصالح ساختمانی مشاهده شده است. البته این اعداد به صورت تقریبی هستند. برای به کار بردن آن باید خاک های دیگری با خاک شنی ترکیب کنید که در این صورت نیاز غذایی گیاه را تامین می کنید. پایداری شیب خاکی با مقاومت برشی آن ارتباط مستقیم دارد.

دیدگاهتان را بنویسید