معرفی و دانلود کتاب فلسفه اخلاق

آیا نویسنده بر تورات و انجیل و قرآن آن چنان احاطه دارد که چنین اصلی را به صورت مسلٌم مطرح میکند؟ با این وصف چگونه میتوان خردورزی و علم گرایی واپسین آیین الاهی را انکار کرد. منزه است خدا از آنچه آنان وصف میکنند. پاسخش خیر است. به اعتقاد او از اینجا میتوان به جهان شوخطبعی وارد شد و شوخطبعی -که آثار بکت هم مالامال از آن است – در بهترین حالت تمرین پایداری در برابر هیچانگاریای است که باد ادعاهای انسان را میخواباند.

چرا انسان باید نیازهایش را نادیده بگیرد؟ با این مثالها با جرات میتوان گفت، هر انسانی به نوعی فیلسوف و تحت تاثیر فلسفه است؛ چرا که زندگی خود را هر چند ناخودآگاه، بر اساس جوابهایی که به این سوالات بنیادین میدهد، بنا مینهد؛ با این تفاوت که فیلسوف رسمی و واقعی، این پرسشها را به طور جدی و منظم پیگیری کرده، جوابهایی را که تاکنون داده شده است در بوته نقد نهاده و به جستجوی راهحلهای نو میپردازد. من از پیامبر شنیدم که فرمود: امت من به دو دسته تقسیم میشوند: گروهی از آنان سرهای خود را میتراشند و شارب ها را میزنند.

ایر۷، از اعضای حلقهی وین، این تقسیم بندیها را سطحی میداند و معتقد است بیش از یک نوع فلسفیدن وجود ندارد و آن هم استفاده از استدلال و برهان و منطق است. البته این تقسیم بندی جغرافیایی امروز دیگر معتبر نیست؛ زیرا برخی از فیلسوفان تحلیلی در کشورهای دیگر غیر از انگلیس و امریکا زندگی میکنند و در انگلیس و امریکا نیز کسانی به فلسفهی قاره ای میپردازند. فقط فرزند سعد، وقاص نبود که اعمال زشت خود را از این طریق توجیه میکرد؛ بلکه عایشه نیز گاهی به همین ریسمان چنگ میزد. عدالت از آن جا که نقطه اعتدال در همه چیز است، پس شخص عادل همه صفات و ملکات را در حد اعتدال داراست، و از آن رو، که قوانین به دست چنین مردانى پدید آمده، کاملا عادلانه هستند و در جامعه، فقط باید به این قوانین عمل شود، بخصوص آن که این قوانین دربارة همه شؤون زندگى انسان مقرراتى ارائه مى دهند.

پس «مودت و محبت» نیز از جملهی اهداف ازدواج هستند که در قالب روابط خانوادگی (بینکم) قرار میگیرند. عقلانیت آیین محمدی، به قلمرو معارف و اصول عقاید منحصر نیست؛ بلکه اساس فروع آن را نیز تشکیل میدهد که به برخی از آنها در آیات قرآن تصریح شده است. او پیش از آنکه صرفا دارای مجموعه ای از عقاید باشد، احساس می کند که این عقاید را باید مورد بازرسی دقیق قرار دهد و در نظامی از افکار که دارای ارتباط منطقی باشتد، مرتب و منظم سازد.

می توان پرسید آیا به کار بردن استدلال به عنوان روش، صرفا مشخصه فیلسوفان تحلیلی است؟ آیا هیچ فیلسوفی پیش از آنها از استدلال به عنوان روش استفاده نکرده است؟ یا سیاره که در اصل به معنی حرکتکننده است اما بعدها برای اتومبیل استفاده شده است. آيا بايد جلو يك قانون فطرى و ضرورت اجتماعى را به خاطر سوء استفاده گرفت؟ سرانجام در چهل سالگی پیوند خود را با این مکتب برید و به خیل یاران احمدبنحنبل محدث مشهور اهل سنت پیوست ودر رد معتزله و احیای عقاید حنابله (نقل گرایی افراطی) کتابها تألیف کرده،با این وصف، چون سابقه اعتزالی داشت، مورد پذیرش اهل حدیث قرار نگرفت.

اگرچه از ازدواج به عنوان آیین مقدس یاد میشود، ولی این قداست ذاتی ازدواج نیست؛ بلکه نگاه به ازدواج به عنوان وسیله ای جهت حفظ پاکی و تامین نیازهای جسمی است. سقراط بدان گونه است که جاه و جلال و شکوه فرمانروایی و ثروت و مکنت آدمیان در برابرش به هیچ میارزد و در سینهاش فروغ خدایان متجلّی است آن چنان که اگر در صندوقهای سیلنی را بگشایی نور خدایان بر چشمانت فرو افتد! بنابراین نمیتوان دوری گزینی و رد متافیزیک را یکی از مقومات فلسفه ی تحلیلی دانست. از سوی دیگر، در اروپا نحله ی نو کانتی ظهور کرد که به سنت تحلیلی در فلسفه های انگلیسی نزدیک بود و بر ایده آلیسم آلمانی چیره شد.

ایده اراده آزاد این است که انتخاب های ما منجر به ایجاد فرصت ها و احتمالات می شوند. چنانچه در این سئوالات می بینیم، پرسش ها و مسائل فلسفی از سنخ امور خاصی هستند و در هیچ علمی به این چنین موضوعات، پرداخته نمی شود.مثلا هیچ علمی نمی تواند به این سئوال که واقعیت یا حقیقت چیست؟ تا اینکه آشنایی با سرویس خوب و حرفه ای بلاگ.ir موجب شد از چالش های مجازیم دست کشیده و به سَـــبیل حقیقت درآیم. بدون اینکه بخواهیم نظریه دکتر شریعتی را رد کنیم، بیاییم به یک مثال فکر کنیم. منظور از منطق قدیم، این نیست که این منطق منسوخ شده و در حال حاضر منطقی دیگر جای آن را گرفته است، بلکه پس از منطق منطقیون قرن بیستم، یعنی منطقِ منطقیون آنگلوساکسون، یعنی منطق ریاضی، عموماً به منطق ارسطویی که پس از او توسط رواقیان و منطقدانان اسلامی دستخوش جرح و تعدیل گردید منطق قدیم گفته میشود.

چنین مصنوعی، همانگونه که ما مرتب نمونه های آن را در جهان پیرامونی خویش می بینیم، از بناها و پلها و قصرها گرفته تا آسیابها و خودروها و موشکها، هریک پس از زمانی از میان می روند؛ زیرا خالق آنها همان یکبار آنها را آفریده و رها کرده است. او در همین سال دستور دستگیری تمام معتزله را صادر کرد و آنان را واداشت تا به صراحتٍٍ از مکتب اعتزال بازگردند، و دست خطی از همه گرفت و افزود که اگر کسی از این به بعد، دست از پا خطا کند و غیر راه اهل حدیث برود به شدت مجازات خواهد شد.

؛ رسول اكرم هنگامي كه مي خواست نزد اصحابش برود به آئينه نگاه مي كرد ، موهاي خود را شانه و مرتب مي ساخت و مي گفت خداوند دوست مي دارد بنده اش را كه وقتي كه به حضور دوستان خود مي رود خود را آماده و زيبا سازد. او را به یک سو، (بخواهد یا نخواهد) میکشد. باید توجه داشت که فلسفهی تحلیلی یک رشته نیست، یک رویکرد است. استدلال بر اساس شرایطی که به وجود نیامدهاند، روشی برای کشف شرایط لازم و یا کافی وقوع حادثه است.

چنین ادعایی که در کتاب آسمانی برای اثبات وجود خدا استدلال و احتجاج نشده، ادعای بسیار بزرگی است. وقتی حماسه یاسین را دیدم کنجکاو شدم بدانم ایشان از آن دست علمای پشت جبهه ای بوده یا خط مقدم را هم تجربه نموده است. بسیاری از مفسران حدس می زنند که بیرول از دکارت خواسته است تا متافیزیکی را بر اساس فلسفه سنت آگوستین به عنوان جایگزینی برای آموزش یسوعی بنویسد.

سنت فلسفه ی تحلیلی در بسیاری از موارد با عنوان هایی چون فلسفه ی انگلیسی، امریکایی، آنگلوساکسون، آنگلوامریکن و آنگلوفون نامیده می شود. این حرکت را حرکت تدریجی می خوانند و به حرکتی که در آن شیئی به طور کامل به چیزی دیگر تبدیل گردد، حرکت دفعی می گویند. همچنین اسلام ازدواج را عامل تقرب و مسیر اصلی نیل به مقام قرب میشمارد؛ درحالیکه مسیحیت راه اصلی تقرب را در عزوبت میجوید و ازدواج را مانع و مسیر انحراف آمیز و دور دست منتهی به مقام قرب میداند. مسیحیت با معرفی ازدواج به عنوان یکی از آیینهای مقدس و شعائر دینی، جایگاهی خاص برای ازدواج قائل است.

اگزیستانسیالیسم یا اصل بر وجود كه وی برای اولین بار معرفی كرد در دوران معاصر طرفداران زیادی یافت و بر بسیاری از اهل فلسفه تاثیر گذاشت. این رویکرد از جانب فلسفه «زبان عمومی» و بحث تحلیل زبان علّی تقویت میشود. آیا فلسفه های تحلیلی تنها متعلق به کشورهای انگلیسی زبان هستند؟ در صورت پذیرش این رای آیا می توان ویتگنشتاین متاخر را که به بازی های زبانی فلسفه و علم معتقد است، فیلسوف تحلیلی نامید؟ دلیر تاکید کرد: عواملی که سن ازدواج را بالا میبرد مشکل مسکن و شغل است. روح انسانی به خاطر تجردش باقی می ماند و طبیعت بدن همواره در تحلیل و زوال و سیلان است و نیز در حال گرفتن صورتهای تازه که به خاطر همین دائماً در حال نو شدن است و با وجود زوال و سیلان دائمی، باقی می ماند، اما به صورت ذاتی دائم التجدّد.

او نیز مانند برادرش مهدی، از بحث و مناظره جلوگیری میکرد و گروهی از اهل کلام را روانة زندان کرد و از روی ناچاری برای مناظره با سمنیهها، یک نفر از معتزله را برگزید. بنابراین دانش ظاهری دکارت بر اساس اقتدار کنار گذاشته میشود، زیرا حتی متخصصان نیز گاهی اوقات در اشتباه هستند. متافیزیک دکارت بر اساس فلسفه عقلانی و بر پایه بدیهی شمردن ذهن، ماده و خدا است، اما فیزیک و فیزیولوژی او بر اساس تجربه حسی، مکانیکی و تجربی است. پس بدین ترتیب، فلسفه برای همه انسانها یک راهنما است. پس اگر کسی به دنبال مطلوب خود است، باید غذا بخورد.

فرانک آنکر اسمیت بسیاری از این موضوعات جدید را در تلقی خود از روایت تاریخی گنجاند. اگر الهه را در آیات یاد شده که متضمن برهان بر توحید در خالقیت و ربوبیت است، به معنای خدا بگیریم، مفاد آیهها روشن خواهد بود، و اگر به یکی از معانی سهگانه و بهویژه معبود بگیریم، دچار مشکل خواهیم شد، زیرا آیات اصرار دارند که وجود الهه مایه فساد در نظام خلقت است و این در صورتی متصور است که آلهه به معنای خدایان توانا بر آفرینش و کردگار باشد نه به معنای معبود؛ زیرا تعدد معبود هیچگاه مایه فساد نبوده و زمین مکه مملو از آنها بوده و هم اکنون شرق آسیا موزه چنین معبودها است، و اصلا فسادی در نظام خلقت پدید نیامده است.

دیدگاهتان را بنویسید