مشرق نیوز – سیاست

این پژوهش سعی دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهرهگیری از مدل «اقتصاد سیاسی سیاست خارجی مبتنی بر تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی»، برنامهها و الزامات راهبردی سیاست خارجی ج.ا.ایران در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را تبیین کند. ٤. برنامهریزی و اجرای برنامههای فرهنگی، هنری و تبلیغاتی برای انعکاس مناسب فعالیتها و برنامهها و اقدامات دولتی و دستگاههای اجرایی، نهادهای انقلاب اسلامی و عمومی استان و ترویج و تبلیغ همکاری دولت و مردم و بررسی و نظرسنجی پیرامون اثرات برنامهها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی استان در افکار عمومی. 7- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجراء قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها. ارائه کلیه گزارشها و تصمیمات ازسوی کمیسیون نظارت به شورای مجمع جهت اطلاع و تصویب. ماده 1- نظارت بر حسن اجراء سیاستهای کلی نظام بهموجب تفویض اختیار ازسوی مقام معظم رهبری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق با این مقررات صورت میگیرد. خصوصیتی که در میان مصادیق مختلف سبک زندگی وجود دارد و میتوان آن را ملاکی برای تشخیص امور مجدد حیات دانست، لذت است. حتی ادامهٔ حیات در این دنیا به کوشش سازمانیافته نیازمند است. از نگاه عموم مردم سیاست همپیوند با ریاکاری و دروغ است و از سوی دیگر این امور ناپسند و نادرست هستند حتی اگر برای دستیابی به رفاه مورد استفاده قرار بگیرند و از سوی دیگر سیاست برای ایجاد رفاه است.

مفهوم سیاست از جنجالىترین و پیچیدهترین مفاهیم کلیدى در علوم انسانى است که اندیشمندان علوم سیاسى در مورد آن اجماع نظر ندارند مهمترین دلیل آن، وجود ابهام در محتوا و مؤلفهها و پیشفرضهاى آن است، زیرا علم سیاست از زیر مجموعههاى علوم انسانى است که همواره با پیش فرضهاى خاصى قرین است و لذا هرگونه بحث از اصول و مبانى علم سیاست مسبوق به نظریه و اعتقادات است، از اینرو تفکیک دانش سیاست از ارزشها و باورها غیر ممکن مىنماید. «عدم تعریف قوی از سیاست باعث این شده که سیاست همیش یک پدیده بدنام باشد، اما من فکر میکنم که تعریف واقعی از سیاست اینست که سیاست واقعی، وظیفهٔ است با معیار خیلی قوی و بلند که تمام عرصههای دیگر را زیر چتر خود دارد. مثلاً، میتوان همه شکلهای سنتی تفکر و سازمانهای سلسلهمراتبی از بالا به پایین را یافت؛ ولی در ضمن اینترنت برای خلق شکلهای بدیعی از بحث، رویارویی و بسیج جمعی مردم اهمیت دارد و روشهای سنتی احزاب موجود در سیاست را زیر سؤال میبرد.

اما در زندگی بر مدار قرب، ثروت سندی است بر امکان خدمت بیشتر به دیگران؛ یعنی کسی که پول بیشتری دارد، اجازهي بیشتری برای خدمت به دیگران دارد و کسی که درآمد بیشتری کسب میکند، امکان بیشتری برای خدمت به دیگران برای خود فراهم میکند. از یک سو جمهوری اسلامی ایران خواهان استفاده از نفوذ اتحادیه اروپا در نظام بین الملل، جذب سرمایه گذاری های خارجی اتحادیه اروپا، استفاده از تکنولوژی های جدید و دانش اتحادیه اروپا، بهره گیری از قدرت سیاسی- اقتصادی اروپا در مقابل آمریکا، و کم کردن فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا به ویژه در زمینه پرونده هسته ای بوده است. 5- تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آگاهی کافی دربارة تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی- اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی. اما، علیرغم تمام موارد بالا، بزرگترین مانع بر سر روابط ایران و اروپا عزم تندروها در داخل نظام برای تضعیف سیاستهای لیبرالیستی اقتصادی دوران ریاست جمهوری رفسنجانی در داخل و روابط بهتر با دنیای خارج، بهخصوص با غرب، بود. ١٥. برگزاری و تشکیل جشنوارهها، نمایشگاهها، مراسم، مجامع و مسابقات فرهنگی و هنری در داخل و خارج از کشور. و سپس باید سیاست را با قدرت مقایسه کنیم تا معلوم شود آیا سیاست همان قدرت استیا اعم یا اخص از قدرت است و یا اصولا سیاست و قدرت تفاوت ذاتى دارند هرچند که در خارج ملازم و همراه هم خواهند بود و با هم تاثیر و تاثر و روابط متقابل دارند.

در سیاست این ارزشها مطلق نیست، کاربردی است. 3- گسترش فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژیهای گداخت هستهای و مشارکت و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه. ١٠. توسعه، ایجاد، احداث و تکمیل و تجهیز کتابخانههای عمومی و مراکز فرهنگی و هنری و سینمایی و اداره آنها براساس ضوابط تعیین شده و نیز توسعه و تقویت انجمنها و مؤسسات غیردولتی به منظور اداره و بهرهبرداری مراکز یاد شده و گسترش تولید و عرضه و آموزش فعالیتهای فرهنگی و هنری در مراکز یاد شده. ٢٩. بررسی پیشنهادات، انتخاب و نظارت بر ساخت و نصب مجسمه و یادمان در اماکن عمومی استان و تشکیل مستمر جلسات شورای ذیربط و ابلاغ و پیگیری مصوبات آن. تشکیل یک نوع زندگی، که هدفش صرفاً بقا نباشد، به سازماندهی هرچه بیشتر نهادهای پیچیدهٔ سیاسی نیاز دارد. کارهایی که هرچه بیشتر باید با آن محور رفاه مادی هماهنگ باشد تا هماهنگی ایجاد شده بتواند زمینهی لذت از زندگی را فراهم آورد. اما به هر تقدیر در سطح زندگی شاهد هماهنگی بر مدار رفاه مادی هستیم و این هماهنگی بسیاری از مشکلات را از پیشروی انسان در زندگی روزمره بر میدارد.

دیدگاهتان را بنویسید