مدیریت تغییر برای اجرای فناوری اطلاعات

بسیاری از پژوهشگران اصرار میکنند که اصول مدیریت دانش میتواند بدون استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات موفق عمل کند (Mcdermott & odell، 2001 در: Mohemed، P.103: 2006). گروهی دیگر بحث میکردند و معتقدند که فناوری اطلاعات به طور راهبردی برای برد و دامنه جهانی که سازمانها به لحاظ جغرافیایی توزیع شدهاند، ضروری و اساسی است (Duffy، 2000 در: Mohemed، P.103: 2006) . در یادگیری جمعی نیز سعی بر استفاده از ابزارهای مختلفی چون سالنهای تبادل نظر و گفتگوی اینترنتی است. به عبارتی این نوع آموزش استفاده از اینترنت برای یادگیری می باشد که از طریق ارتباطات اینترنتی و مرورگر در هر زمان و یا مکانی می توان به این مقصود دست یافت. مذاکرات سطح بالا و مبادله هیات ها و رفت و آمدهای سیاسی و اقتصادی بسیار کاهش یافت و ما دیگر شاهد سفرهای سیاسی دیپلماتیک و اقتصادی-تجاری در سطح روسای کشورها و حتی وزرای خارجه و یا وزرای اقتصادی به پایتخت های یکدیگر نیستیم.روی کار آمدن محمود احمدی­نژاد واکنش­های متفاوتی در سطح بین الملل برانگیخت. تاریخ اندیشه و واقعیت سیاسی در جوامع مدرن بیانگر آن است که نهتنها ملتسازی، جامعه مدنی و توسعه سیاسی قابل تفکیک از دولت سازی، قدرت سازی و منافع ملی نیست، بلکه جنبههای واقعگرایانه سیاسی نسبت به جنبههای آرمانگرایانه آن، در اولویت و اصالت هستند.

در چنین شرایطی، کمک به نوسازی و توسعه سیاسی کشورهای جهان سوم در اولویت اقدامات سیاسی آمریکا قرار گرفت. تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مباحث مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد تاکید کارشناسان بوده و با سرعت در حال جایگزین شدن تجارت سنتی است و بسیاری از کشورها بهرهمندی از آن را سرلوحه استراتژیهای بازرگانی خود قرار دادهاند. مدتی است در کشور ما نیز به این مهم توجه شده که در این زمینه می توان به پروژههای شهرهای الکترونیکی کیش و مشهد اشاره کرد. خجستهمهر با اشاره به دو دهه بعدی گفت: در دهههای دوم و سوم شاهد اوج تشکیل شرکتهای مختلف بودیم و در واقع شکل پیشرفته ساختار شرکت شکل گرفت و حتی اسامی نیز مطابق با فعالیت بود. 26- تقویت، توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعتدادن به انتقال فناوریهای پیشرفته. 3- ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور و صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده از موقعیت ویژة زمینشناسی ایران و گسترش همکاریهای بینالمللی(علمی، فنی، اقتصادی) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی درزمینة اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی.

گرچه تدابیر مختلفی به کار رفته و کنترلهای متعددی در مراحل مختلف به عمل آمده تا در حد قابل قبولی نظام تجارت الکترونیکی اطمینان بخش باشد (حتی، برخی موسسات و شرکتهای بیمهای اقدام به بیمه کردن خطرات دستبردهای رایانهای کردهاند)، لهذا گهگاه گزارشهایی در خصوص بروز تخلفات، و سرقتهای الکترونیکی داده میشود که کارشناسان و متخصصین امور تجارت الکترونیکی با برپایی همایشهای بینالمللی و نشستهای تخصصی درصدد بودهاند که با اعمال شیوههای نوین و اطمینان بخش مانند تمهید حصول اطمینان در امضاهای الکترونیکی و روشهای دیگر از بروز تخلفات جلوگیری به عمل آورند. گستره مزایای تجارت الکترونیکی روز به روز افزایش مییابد و هر سال سهم بیشتری از تجارت جهانی توسط تجارت الکترونیکی انجام میشود. گفتنی است، در مقابل مزایای این روش یک ایراد نیز توسط بعضی کارشناسان مطرح شده، ارتباطات اجتماعی کمتر دانشجویان در حین تحصیل است. مفاد آموزشی در آموزش الکترونیکی با آموزش سنتی متفاوت است، بطوری که در آموزش الکترونیکی ۴۰ تا ۵۰ درصد متن آموزشی از طریق استاد و بقیه درس از طریق همکاری و ارتباط مستمر دانشجویان تعیین و تدوین میشود. بین ۲۱ تا ۷۰ درصد در هزینه های مختلف فعالیتهای تجاری از قبیل تهیه اسناد و فاکتورهای خرید و فروش صرفه جویی میشود. ۲. تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و ضوابط صدور مجوز تأسیس و انحلال دفاتر، مراکز و مؤسسات نشر و توزیع و فروش مطبوعات و خبرگزاریهای غیردولتی منطبق با قوانین مرتبط و متناسب با نیاز و شرایط محلی.

در خرید و فروش کالاها و ارایه خدمات فروش سهولت فراوانی وجود دارد. گفتنی است، امکان انجام مطالعات کنترل شده برای تعیین ارزش مطلق واسطهها وجود ندارد. در کل نظام داد و ستد الکترونیکی اولین مشخصه آن سرعت، دقت، صحت، کنترل آمار و ارقام و استفاده صحیح از فرمهای استاندارد مربوطه بسیار حائز اهمیت میباشد و برای تصحیح اشتباهات ثبتی فرصت کوتاه است. اولین کاربرد عملی آن تأخیر خط جیوه بود. هستند. این کتاب منبع علمی خوبی برای آموزش مباحث تازه علمی و عملی در زمینه فناوری اطلاعات است و که بر اساس سرفصلهای دانشگاهی تنظیم شده است. این شرکت ایرلندی تا شش ماه آینده طرحی بر اساس مطالعه و تحقیق و تحلیل از وضعیت جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی کیش ارایه خواهد کرد. این سند در راستای اهداف سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دارد و از این جهت که زمینه اجرای عملیات شهر الکترونیکی مشهد را بر اساس اصول علمی جهان راهبردی می کند حائز اهمیت است. بدین ترتیب این مدل یک فرایند گام به گام و بازگشتی در مدیریت تغییر است که در آن هر تصمیم در چرخه عمر توسعه سیستم ها می تواند به یک تغییر بالقوه منجر شده و علاوه بر این هر محرک تغییر می تواند مورد برنامه ریزی و مدیریت قرار گیرد .

0 دیدگاه دربارهٔ «مدیریت تغییر برای اجرای فناوری اطلاعات;

دیدگاهتان را بنویسید