فناوری اطلاعات (IT) و مفاهیم آن – مدیاسافت

از طرفی، مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات همان مفاهیم فناوری اطلاعات را شامل میشود و چهار عنصر؛ ذخیره اطلاعات، بازیابی اطلاعات، پردازش اطلاعات، انتقال اطلاعات را به همراه دارد. عکسهای مطلب را نیز باید توسط فتوشاپ اندازه کرده و تبدیل به عکس وب کند. در سیاست خارجی نیز آرمانهای سیاسی مانند «استقلال» که در جای خود لازم است، و در حد و اندازه خودش غیرقابل چشمپوشی است، واقعیتهای سیاسی همچون قدرت سازی، دولت سازی و منافع ملی عملگرایانه را تحتالشعاع قرار داده است. آی تی، مهارتهای همه جانبه محاسبات، ذخیره سازی، اطلاعات و ارتباطات است. آی تی، تغییرات بنیادی در دنیای کنونی ایجاد کرده و خواهد کرد. منظور از آی تی یا فناوری اطلاعات، مجموعه ابزارها و روش های ضروری برای تولید، پردازش، نگهداری، توزیع و انهدام سیستم های مبتنی بر اطلاعات به معنی فراگیر آن (شامل متن، صوت و تصویر) است. سن، اندازه، وسعت جغرافیایی و فناوری های مورد استفاده هر سازمانی، بر ساختار آن تاثیر می گذارد.

اولویتهای مزبور معمولاً با توجه به شرایط و روند تحولات و با در نظر گرفتن امکانات حصول به اهداف تعریف شده و بر اساس واقعیتهای استنباط یافته تبیین و مشخص می گردند. براساس پیشبینیهای صورت گرفته توسط موسساتی همچون گارتنر در سال 2009، متخصصان فناوری که دنبال فرصت شغلی جدید هستند، باید توجه داشته باشند که در سال 2010 وضعیت اشتغالزایی در صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات بهبود یافته و نرخ بیکاری در این حوزه نسبت به سال قبل کمتر شده است. فناوری اطلاعات مبحث جدیدی است که به سرعت رشد و توسعه یافته است. ساعت به ساعت، شاید هم بهتر است بگوییم؛ لحظه به لحظه خود را نو میکند به گونهای که شما در این عرصه شگفتی فناوری و سرعت تغییر، نمیتوانید خود را با آن همگام سازید. این امر با برگزاری دورههای آموزشی بر اساس نیاز گروههای کاری، ترغیب و تشویق کارمندان و کارشناسان باید صورت گیرد تا از این مهم یعنی فناوری ارتباطات و اطلاعات بهرهبرداری شود. به دانش بهره گیری از این زیرساختارها، فناوری اطلاعات و ارتباطات گویند.

می گویند اگر می خواهید بمانید، به همان کسی که قدرتمند است تمسک کرده و سلطه را بپذیرید. ولی می توان گفت از آموزش کودک خردسال شما گرفته تا گردش در فضای خارج از جو زمین را میتوان در راسته کارها و کاربردهای کامپیوتر قرار داد. در نهایت او مطلب خود را در قسمتی از کامپیوتر اداره برای رویت سردبیر ذخیره میکند، “ذخیره اطلاعات”. به طور خلاصه؛ فناوری اطلاعات، فناوری مربوط به سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر به منظور پردازش، ذخیره سازی و انتقال اطلاعات است. کلیه عوامل و خدماتی که در انتقال اطلاعات در شبکه محلی و جهانی، ذخیره اطلاعا ت، بازیابی اطلاعات، باز خوانی و پردازش اطلاعات کمک میکنند، جز زیرساختار فناوری هستند. در بخش پایانی این خبر برروی شبکههای اینترنتی منتشر میشود، “انتقال اطلاعات”. اما نقش انتقال اطلاعات در فناوری اطلاعات و ارتباطات برجستهتر است و به نوعی لوازم سخت افزاری و مخابراتی مانند کامپیوترهای میان بر، شبکههای کامپیوتری، ماکرویوها، خطوط خاص مخابراتی ایکس، نقش اساسی دارند. ازاین جهت اگر حریم خصوصی شما در زمان و مکانی خاص افشا شود، امید نداشته باشید که کاربران رایانه ها آن را فراموش کنند، چرا که فناوری اطلاعات این امکان را سلب کرده است. بعد از تایید نهایی این مطلب روی سرور خروجی با یک فرمت خاص قرار میگیرد، ” پردازش اطلاعات”.

در بیشتر کشورها این دانش در دانشگاهها با عنوان رشته «فناوری اطلاعات» (Information Technology) شناخته میشود، در حالیکه در ایران بر اساس تصمیم سازمان آموزش عالی کشور عنوان «مهندسی فناوری اطلاعات» برای این رشته بکار برده میشود و رشتهای نیز تحت عنوان مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیراً در دانشگاههای ایران تدریس میشود همچنین رشتهای با عنوان فقط «فناوری اطلاعات» وجود ندارد. با افزایش چشمگیر تنوع تجهیزات و خدمات مربوط به فناوری اطلاعات, مدیریت خدمات ارائه شده در این حوزه نیز با چالشهای فراوانی روبرو شده است. گونههای سیاستی و سیاستهای ذیل آن پاسخدهنده 14 چالش شناسایی شده در این مناطق هستند. 8- شناسایی پدیدههای جوی و اقلیمی و نحوة پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب آنها ازطریق تهیة اطلس ملی پدیدههای طبیعی، ایجاد نظام بههمپیوسته ملی، پایش و بهبود نظامهای هشدار سریع و پیشآگاهی بلندمدت با استفاده از فناوریهای پیشرفته. ۱۵. مطالعه و بررسی شناخت ، تحلیل و ارزیابی سنجش اثربخشی برنامه ها و عملکرد واحدهای مختلف.

دیدگاهتان را بنویسید