فناوری اطلاعات و بهینهسازی مدیریت دانش: ابزارها و چالشها

علاوه بر این، نتایج تحقیقات منتشر شده مؤید آن است که چنانچه دانش ضمنی در ایجاد مزیت رقابتی سازمان نقش اصلی را ایفا نکند، سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات (IT) و استفاده از آن بدون توجه به این دانش، موجب از دست رفتن سریع مزیت یاد شده میگردد. پس از آن، تلاشهای بسیاری برای اجرای تکنیکها به منظور کاهش شکاف بین فناوری اطلاعات و مدیریت دانش باید انجام گیرد (Mohemed، P.107:2006). این کار باعث میشود تا آن بخش از پایگاه دانش که به راحتی از قابلیت تدوین شدن برخوردارند، محور توجه و تأکید قرار گیرد و در مقابل، دانش ضمنی با وجود تأکید مبانی نظری و علمی موضوع، بر نقش انکارناپذیر آن در کسب، حفظ و ارتقای مزیت رقابتی سازمان، صرفاً به دلیل نبود قابلیت تدوین، در حاشیه قرار گیرد. این علم از ابتدای دهه ۱۹۸۰ میلادی در همه حوزههای علمی وارد شد به گونهای توسعه یافت که هر روز شاهد نوآوریهای جدیدی در رشتههایی چون مهندسی مواد، پزشکی، داروسازی و طراحی دارو، دامپزشکی، زیستشناسی، فیزیک کاربردی، ابزارهای نیم رسانا، شیمی ابرمولکول، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی شیمی و مهندسی کشاورزی هستیم.

این فصلنامه تلاش دارد فضایی علمی برای به اشتراک گذاشتن آخرین تحولات و پیشرفت های دنیای علم و عمل در حوزه علوم انسانی را برای دانشگاهیان و متخصصان فراهم آورد. فرضیة سه: ارتباطات سیاسی بر نسبت مجموع بدهیهای شرکتها تأثیر معناداری دارد. ↑ «بحث بر سر چندگانگی فرهنگی؛ میزگرد یورونیوز در داووس». در عین حال، آنها ممکن است در یادگیری آن تنبل باشند. ممکن است سازمانی تمامی ابزارهای ممکن را در اختیار داشته باشند، اما اگر فرهنگی برای بهکارگیری این ابزارها وجود نداشته باشد و سازمان ارزش آنها را درک نکند، این ابزارهای فناورانه قابل استفاده نخواهد بود . ممکن است مصرفکنندگان فناوری، نمونههای اولیه، دادههای ارزیابی و مستندات دیگری را به منظور ترغیب تولیدکنندگان محصول، ارائه نمایند. نظامهای جریان کار، دانش مورد استفاده در فرایند کسب و کار سازمان را در اختیار میگیرند و کدگذاری می کنند. میز کمک درست مانند نظامهای جریان کار، قسمت اعظم اطلاعات در خصوص فرایندهای کسب و کار، نظامها، محصولات خارجی و داخلی سازمان را در اختیار میگیرد. یکی از موضوعات تأثیرگذار بر مدیریت دانش سازمانی، پیشرفتهای شگرف و خیرهکننده فناوری اطلاعات است که یکی پس از دیگری رخ میدهد.

به گفته یکی از شرکتکنندگان در این مطالعه، مردم نیاز دارند بدانند چطور از فناوری جدید استفاده کنند. استفاده از فناوری اطلاعرسانی تنها به عنوان ابزار حمایتی برای فرایندها و فعالیتهای کسب و کار، یک راهبرد ضعیف است. نتیجهای که به دنبال داشت، خلق و استفاده از دانش سازمانی بود تا اثر بخشی پست الکترونیکی در فعالیتهای سازمانی را بهبود بخشد (تاونلی:ص.111). مدیران نیز باید از فرهنگ سازمانی که کارمندان را برای انجام این امور تشویق میکنند پشتیبانی و از ناهماهنگی مخازن جلوگیری کنند و به استفاده از آنها یاری رسانند (who). یک متخصص وب، مخصوص توجه و حفظ مخازن فناوری اطلاعات، میتواند تضمین کند که استانداردها و روشها توسط کارمندان به کار گرفته میشود. کارمندان باید آموزش ببینند تا نحوة استفاده و به روزآوری مخازن فناوری اطلاعات را فرا بگیرند (why). 1996) علاوه بر تمرکز فنی، فناوری اطلاعات باید گسترده شود تا ملاحظات فرهنگی را در هر دو سطح اجتماعی و سازمانی در بربگیرد. گروهی دیگر هشدار دادهاند که نباید از طریق به کارگیری فناوری اطلاعات در بحث مدیریت دانش بر جنبههای اجتماعی و فرهنگی مدیریت دانش سایه افکنده شود (wild،P.494: 2008). بهکارگیری صحیح فناوری اطلاعات میتواند قابلیتهای اشتراک دانش را در ابعاد زمان و مکان سرعت بخشد. به عبارت دیگر، به دلیل مشکل یکپارچه کردن، اغلب جنبههای رفتاری بشر در فناوری، فناوری اطلاعات کاملاً نمیتواند بسیاری از جنبههای انسانی مربوط به مدیریت دانش را اجرا کند؛ بنابراین فناوری اطلاعات نمیتواند به عنوان یک گلوله جادویی که موفقیت کامل را برای پایه مدیریت دانش فراهم آورد، به شمار آید.

هنگامی که مشکل به وضوح درک شد ، تکنیک های تحلیلی دیگری باید برای تعریف راه حل به کاربرده شوند . به گزارش تابناک، مهر به نقل از رویترز نوشت: پس از حمله روسیه به اوکراین، آمریکا تحریمهایی بر صادرات فناوریها به روسیه وضع کرد، بنابراین کشورها برای همکاری با روسیه باید اجازه معافیت دریافت کنند. از این رو، سازمانها در سرمایهگذاری فناوری اطلاعات (IT) باید تأثیرهای احتمالی آن را بر روی دانش ضمنی و صریح مدنظر قرار دهند، به گونهای که میزان استفاده از دانش ضمنی و صریح در حد تعادل قرار گیرد. این اطلاعات، که در قالب فرمها و اسناد در اختیار قرار میگیرد، نوعاً در پایگاههای دادهای حل مسئله جای میگیرند تا به سرعت در دسترس تکنسینهایی که با مسائل مشابه سرو کار دارند، قرار گیرد (رادینگ، 1383: ص71). واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه با کارشناسی همهجانبه صورت گیرد. بهمنظور اصلاح مدیریت و افزایش بهرهوری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد. در ادامه با استفاده از فن آوری های متعدد مخابراتی و ارتباطی، امکان اتصال و ارتباط بین شبکه های کامپیوتری، فراهم گردید. علاوه بر در اختیار گرفتن دانش، گروهافزار وسیلهای برای پخش و انتشار دانش فراهم میآورد و ذخایر دادهای در گروهافزار منابع عمده دانش میشوند (رادینگ، 1383: ص69).

دیدگاهتان را بنویسید