فلسفه حجاب چیست؟

بسیاری از ما به تفاوت های بین عشق و دوست داشتن توجهی نکرده ایم، در حالی که این دو مفهوم، در عین شباهت ها تفاوت های زیادی با هم دارند. ج- ترحم به حیوانات، حتی حیواناتی که پلید هستند و آن پلیدی منافاتی با ترحم به آن ها ندارد، مثلاً سگ به جهت داشتن میکروب در لعاب دهانش یا در همه بدنش و یا به جهات دیگری می گوئیم که نجس است، باید از آن اجتناب نمود، این منافات ندارد به این که این حیوان قابل ترحم است. برخی دیگر ریشه همة فضایل را در دو فضیلت نیكخواهی و عدالت دانسته تصریح میكنند كه اگر ملكهای نفسانی را نتوان از نیكخواهی و عدالت اخذ كرد، درواقع آن ملكه «یا فضیلت اخلاقی نیست (مثلاً ایمان، امید و حكمت كه فضایل دینی یا عقلانیاند، نه اخلاقی) و یا اصلاً «فضیلت» نیست».(6) در سنت مسیحی گفته میشود كه مسیحیان هفت فضیلت اصلی دارند: «سه فضیلت الهیاتی (ایمان، امید و محبت) و چهار فضیلت انسانی (مصلحتاندیشی، بردباری، اعتدال و عدالت)».

ب- حق شناسی و وفاداری، یعنی در مقابل احسان کسی به این نحو که او را تا آخر عمر فراموش نکردن و نیکی او را قدردانی نمودن یکی از افعال اخلاقی نیکو و پسندیده انسانی است. مثلا، این که گاهی ما کسی را با چشم می بینیم، اما بدلیل اشتغال فکری متوجه او نمی شویم یعنی یک امر تجربی، بسیاری از فلاسفه را به این عقیده هدایت کرده که ادراک، پدیده ای غیر مادی است. اسپینوزا همچنان به تفکر و تامل و نوشتن ادامه می داد تا اینکه در یک بعد ازظهر در سال 1677 در حالی که اهل خانه به کلیسا رفته بودند و فقط دوست پزشکش بر بالینش حاضر بود، در اثر مرض سل از دنیا رفت.

بعد از چند وقت گفت سید عبدالاعلی فوق العاده مرید آقای سید ابوالحسن بود، رفتم پیش سید عبدالاعلی در منزلش منظومه را شروع کردم. تا جایی که به پیش فرض های عام که همه امور و قوانین علمی را تحت قوانین عام دیگری در می آورند، برسند. هیچ انسانی به تنهایی کامل نیست و پیوسته در جهت جبران کمبود خویش تلاش میکند. علاقهمندان به فلسفه به ویژه فلسفه عشق، زیباییشناسی و روابط انسانی را به خواندن فلسفه عشق دعوت میکنیم. 8. کسب اعتبار اجتماعی: افراد در جامعه به فرد متاهل بیشتر اعتماد می کنند و عزت و احترام بیشتری قائل هستند.

آن ها بر اساس تعدادی پیش فرض های فلسفی و غیر فلسفی و با تجربه و تفکر به عمق پدیده ها پی می برند و نشان می دهند که این پدیده ها قوانینی دارند. آنها هر دو به سوی خواست و آرزوی خود حرکت میکنند، اما این مقصود همواره به گونهای عطشافزا و اشتهاآور، بیرون از دسترس باقی میماند. مطالب این کتاب از دل مصاحبههایی بیرون آمده که او با یک تهیهکننده رادیو داشته است برای همین سبکی بیتکلف و غیررسمی دارد. مردها منطقی اند و زن ها احساسی، مردها جسم قوی تری دارند و زنان احساس سرشارتر، مرد متفکر زبردستی است که کارهای بیرون از خانه را به خوبی مدیریت می کند، زن عنصر حیات بخشی است که با احساس عمیقش امور داخل خانه را مدیریت می کند.

فلسفه فعالیتی است که هدف آن استفاده از توانمندی انسان در انجام تفکر منطقی برای پاسخگویی به سؤالات بنیادی در خصوص این جهان و جایگاه ما در آن است. باید با رویکردی که فلسفه عمل (فلسفه تسخیر) هماهنگ با فلسفه تفسیر باشد، چنین کاری را انجام داد، و تلاش کرد که دامنه فلسفه نظری -که جهان راتفسیر می­کند- به فلسفه عمل -که ابزار تسخیرجهان و باز سازی تمدن برمبنای فلسفه است- منتهی شود. یعنی در مقام دفاع از احكام اقتصادی اسلام در برابر مخالفان چارهای جز استمداد از تحلیلهای علمی و فلسفی، و استفاده از شیوههای تحقیق علمی رایج در جهان نداریم.

مثلا روش علم شیمی روش آزمایش و مشاهده یعنی روش تجربی است؛ چرا که هدف این علم، پیدا کردن خواص شیمیائی اشیا به منظور استفاده از آن است و برای نیل به این مقصود، هیچ روشی جز روش تجربی نمی تواند کارساز باشد. البته میان علوم عقلی با علوم تجربی تفاوت های زیادی وجود دارد.علوم عقلی با انتزاع عقلانی پدید می آیند. روش بحث و تحقیق در این نوع مطالعات اخلاقی، تجربی و نقلی است و نه استدلالی و عقلی.

اسپینوزا از خود نه زن و فرزندی به جا گذاشت و نه ثروتی؛ چرا که تمام عمر خود را صرف دانش و فلسفه کرد و کتب و رسالات ارزنده ای بر جای گذاشت که نامش را برای همیشه جاودانه ساخت. از این روست که می گوییم ابداع ملاصدرا است، چرا که او آن را به خوبی پرورانده و به طور مستدل و دقیق در فلسفه جا انداخته است. در کتاب اخیر تقریباً می توان شیوه ی کار را به لحاظ پراکندگی مطالب، به مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی تشبیه کرد که آغاز مطلب در اینجا و دنباله ی آن در جا( ها)ی دیگر است.

این کتاب نیز یکی دیگر از آثاری است که کریچلی در آن به تفصیل درباره مرگ و نیستی، با تکیه بر ادبیات، فلسفهورزی کرده و یک بازخوانی نوین از روابط میان ادبیات و فلسفه ارائه میدهد. این کتاب با نام فرعی روشهای کهن رواقی برای زندگی امروز نیز شناخته میشود. پس با حرکت، کمال نخست حاصل می شود و آن اینست که نسبت به حالت سکون، که قوه بود، فعلیت حاصل می شود و این کمال است و نخستین کمال برای متحرک است. سارتر سه دورهٔ فکری داشت، که نخستین آنها در هستی و نیستی عرضه شده است.

به اعتقاد آنها، بسیاری از مشکلات انسان برخاسته از هوای نفسانی و زیادهخواهی است که با کنترل این احساسات میتوان به بسیاری از رنجها پایان داد. پس حقیقت هیولی، استعداد و حدوث است؛ پس او را در هر آنی از آنان مفروضه، صورتیست پس از صورت دیگر، و به خاطر تشابه صورتها در جسم بسیط، چنین گمان می رود که یک صورت واحد است که بر حدّ واحدی باقی می ماند؛ ولی چنین نیست بلکه در حقیقت صورتهای پی در پی هستند با صفت اتّصال، نه با فاصله و مجاور هم، که در این صورت ترکیب زمان و مسافت، از چیزهای غیرقابل تقسیم، لازم می آید؛ و در تأیید همین است که به قول خدای تعالی اشاره می کنم که می فرماید« و تری الجبال تحسبها جامده و هی تمرّ مرّ السحاب» (23) ( یعنی تو کوهها را ثابت می بینی در حالی که آنها، همانگونه که ابرها می گذرند، در حرکت هستند) .

یكی از عوامل مهم بهرهمندی از سعادت دنیوی و اخروی، اخلاق نیك و زدودن زشتیها و آراستگی به خوبیهاست. پس هر حکم و اثر و یا ویژگی که فلسفه (به عنوان پدر) دارد در اجزاء آن (به عنوان فرزند) از جمله علم اخلاق و در نتیجه فلسفه اخلاق نیز جاری و ساری است. 3ـ4. غایت و مطلوب نهایی در اخلاق اسلامی. در نظر فیلسوفان، حرکت نیز عرضی است که در چهار مقوله واقع می شود. اما این ژرف نگری دانشمندان تا کجا ادامه می یابد؟ فیلسوف اصرار دارد که این همه را در معرض مطالعه و بررسی دقیق قرار دهد تا دریابد که آیا این نظریات و عقاید مبتنی بر دلیل و مدرک کافی هست یا خیر.

سال و ماه نیز همینطور از حرکت زمین به دور خورشید به وجود می آیند( البته در گذشته تصور بر این بود که خورشید به دور زمین می گردد) . به عبارت دیگر، او متفکری است که در مورد حوادث به تفسیر عقلی پرداخته و به جستجوی علل آن ها می پردازد. پس چنانکه ملاحظه می شود، در نظر ملاصدرا، جهان ما، جهان حادثات است. فلسفه، تفکر محض درباره جهان و چیستی امور است. 2- فیلسوف، کسی است که درباره علل بنیادین امور و حوادث تحقیق می کند. فیلسوف کسی است که به فلسفه و فلسفه ورزیدن می پردازد؛ یعنی دانشمند فلسفه است.

دیدگاهتان را بنویسید