فلسفه اخلاق – همشهری آنلاین

هلند بهشتی برای مدارا بود، جایی که دکارت میتوانست اندیشمندی اصیل و مستقل باشد بدون این که خطری به خاطر عقایدش او را تهدید کند یا مانند فیلسوف ایتالیایی لوسیلیو وانینی (1619-1585) که برای ارائه توضیحات طبیعی درباره معجزات در آتش سوزانده شد، در آتش بسوزد و یا ارتش و سپس تعقیبات ضد اصلاحات کاتولیک در جستجوی او قرار گیرد. ارائه فلسفه اخلاق اسلامی از دغدغه­ های بزرگانی همچون علامه طباطبائی (ره) و شهید مطهری (ره) بود و لذا در گوشه و کنار آثار خویش به قسمت­ هایی از مباحث آن اشاراتی داشتند؛ هرچند متأسفانه هیچ یک فرصت تدوین و ارائه منظم و کامل آن را نیافتند.

در سال 1629 رنه دکارت به دانشگاه فرانکر رفت و در آنجا در کنار خانوادهای کاتولیک اقامت کرد و اولین پیش نویس کتاب مدیتیشن خود را نوشت. موسسه اوراتوری سنت فیلیپ نری در سال 1575 در رم تأسیس شد، در سال 1612 این موسسه تأیید شد و در 1942 مجدداً تأیید شد. اما به تدریج دانشها و علوم مختلف از آن جدا گشتند.در قدیم، این فلسفه که جامع تمام دانشها بود، بر دو قسم بود: فلسفه نظری و فلسفه عملی. ما در مقاله سایت سلام دنیا، به تعریف متافیزیک به زبان ساده، و معرفی مختصر از شاخه ها و عناوین علوم ماوراء الطبیعه پرداختیم.

متافیزیک یا علوم ماوراء الطبیعه، شاخه ای از فلسفه است و وقتی شما بتوانید به عمق این موضوع فرو بروید، بسیار جذاب است. اما در عوض وقتی نمیتوانیم دنیا را تغییر دهیم، باید خودمان را تغییر دهیم. وی با بیان اینکه «نسل جوان هنوز معرفت و شناخت خوبی از امر ازدواج ندارد» افزود: مراکز فرهنگی و آموزشی و روحانیون باید فعال باشند. در واقع علم حصولی همان علم با به اشیای پیرامون ماست. از نظر او این دوره، زمان امیدواری برای انقلاب در علم بود.

رنه دکارت عموماً بنیانگذار فلسفه مدرن تلقی میشود زیرا او یکی از اولین کسانی بود که از مکتب ارسطویی پیروی نکرد و اولین نسخه مدرن دوگانگی ذهن و بدن را که از آن مشکل ذهن و بدن ناشی میشود را تدوین کرد و بر این اساس علم جدیدی را که مبتنی بر مشاهده و آزمایش است، توسعه داد. ماهیت در منطق ارسطویی یا منطق قدیم به دو قسم جوهر و عرض تقسیم میشود.

منظور از منطق قدیم، این نیست که این منطق منسوخ شده و در حال حاضر منطقی دیگر جای آن را گرفته است، بلکه پس از منطق منطقیون قرن بیستم، یعنی منطقِ منطقیون آنگلوساکسون، یعنی منطق ریاضی، عموماً به منطق ارسطویی که پس از او توسط رواقیان و منطقدانان اسلامی دستخوش جرح و تعدیل گردید منطق قدیم گفته میشود. رنه دکارت با اشاره به مرگ او گفت که او معتقد نیست که برای اثبات مرد بودن خود باید از اشک خودداری کرد. این کتاب اگرچه منبعی عالی برای آشنایی با تاریخ فلسفه نیست، ولی برای آغاز راه گزینهی بدی نیست.

بنابراین عمل بدن نتیجه نهایی یک قوس بازتابی است که با محرکهای خارجی شروع میشود، به عنوان مثال هنگامی که یک سرباز، دشمن را میبیند، احساس ترس میکند و فرار میکند. او قوانینی برای استدلال قیاسی و سیستم استفاده از حروف به عنوان متغیرهای ریاضی ایجاد کرد و نحوه ترسیم نقاط در صفحهای به نام صفحه دکارتی را کشف کرد. حرمت زن اختصاص به خود زن دارد نه شوهر و نه خانواده ، همه اینها اگر رضایت بدهند قرآن راضی نخواهد بود چون حرمت زن به عنوان حق الله مطرح است و خدای سبحان زن را با سرمایه عاطفه آفرید که معلم رقت باشد و پیام عاطفه بیاورد و اگر جامعهای این درس رقت و عاطفه را ترک نمودند و به دنبال غریزه و شهوت رفتند به همان فسادی مبتلا میشود که در غرب ظهور کرده.

درس اول این مجموعه به چیستی فلسفه میپردازد و درس دوم ریشه و شاخههای فلسفه را آموزش میدهد. درس نهم مباحث مربوط به مغالطات و تعارضات عقل محض و درس دهم ایده آل عقل محض (نقد براهین اثبات وجود خدا) را آموزش میدهد. در درس پنجم مقولات فاهمه و استنتاج استعلایی مقولات را خواهید آموخت و در درس ششم این مجموعه با شاکله و نقش آن در نظریه معرفت آشنا خواهید شد. اما حکمت عملى با جزئیات ارتباط دارد و آدمى نخستین بار از طریق تجربه، با امور جزئى آشنا مى شود. با وجود چنین استدلالهایی، دکارت در کتاب شور و شوق روح (1649)، که به ملکه کریستینا سوئد (سلطنت 1654-1644) تقدیم کرد بیان کرد که بیشتر اعمال جسمانی توسط عوامل مادی خارجی تعیین میشود.

در این زمان، هوگنوت پوآتیه در شورش مجازی علیه پادشاه جوان لویی سیزدهم (سلطنت 1643-1610) بود. در این مطلب فلسفه و زندگی رنه دکارت، فیلسوف فرانسوی را مورد بررسی قرار دادیم. اگرچه در این مرحله ظاهراً اعتقادی وجود ندارد که او نمیتواند در مورد آن شک و تردید ایجاد کند، اما دکارت در شهود یقین مییابد که وقتی فکر میکند حتی اگر فریب بخورد باید وجود داشته باشد. اما از آنجا که لفظ بنابراین نشان میدهد که شهود یک استدلال است، در کتاب مدیتیشن او فقط میگوید من فکر میکنم، من هستم.

موقعیتی که به وی این امکان را میدهد تا از طریق عام کردن مسائلِ روزمرهاش، نه فقط به بازنگری مفاهیم بلکه به الگوهای ارزشی و هنجاری مورد استفادهاش نظری دوباره و مسلماً اندیشهورزانه بیندازد. این نظر موجب شده بود تا نظام های فکری و فلسفی بسیاری بر پایه این اصل به وجود بیایند و بعدها، وقتی که علم، حقیقت را نمایان ساخت، تمام آن نظام ها نیز از میان رفت. از این جا برمى آید که بهترین گونه زندگى آن است که بر پایه میانه روى و در حدى باشد که همه کس بتواند به آن برسد.

این دسته، نیازهای انسانی را به همه روحیاتش پیوند می زنند و می گویند که انسان را نمی توان به طور مجزا بررسی کرد اما دیدگاه این گروه با عشق، جور درمی آید؟ او با استفاده از یک سیستم شک علمی، دانش ظاهری ناشی از قدرت، حواس و عقل را کنار گذاشت و مبانی معرفتی جدیدی را بر اساس این شهود که وقتی تفکر است، وجود جریان دارد را بنا کرد. نمیتوان زن یا مردی را که عریان یا نیمه عریان در انظار عمومی ظاهر میشود عفیف دانست؛ زیرا گفتیم که پوشش ظاهری یکی از علامتها و نشانههای عفاف است، و بین مقدار عفاف و حجاب، رابطهی تأثیر و تأثّر متقابل وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید