فرسایش خاک چیست؟

مهمترین قسمت خاک از نظر رشد گیاهان لایههای سطحالارضی آن است که بیشتر مواد غذایی و آب قابل جذب گیاهان در این لایهها متمرکز میشود و ریشههای گیاهان در اینجا یافت میشود. نوع خاك در یك منطقه نوع گیاهانی كه می توانند در آن رشد كنند را تعیین می كند. از تجهیزات اصلی مورد استفاده در آزمایش الک میتوان به الکهای نمره ۴ (قطر مش ۴.۷۵ میلیمتر) تا ۲۰۰ (قطر مش ۷۵ میکرومتر) و شیکر اشاره کرد. برخی از این تجهیزات برای تخمین رفتار خاک در محل اجرای پروژه و برخی دیگر برای تعیین دقیقتر رفتار خاک در آزمایشگاه مکانیک خاک مورد استفاده قرار میگیرند. در این آزمایش، ابتدا گمانهای با عمق مشخص درون زمین حفر شده و میلهای با انتهای مخروطی به درون زمین فشار داده میشود. عمق حفاری و نفوذ باید به گونهای باشد که میله از سطح آب زیرزمینی عبور کند. از دیگر سریالهای تلویزیونی او باید به «روزهای بیقراری» و «نجلا» اشاره کرد. البته باید افزایش رطوبت نداشته باشند. البته در برخی از موارد، وجود خاکها در سازههای مختلف اجتنابناپذیر میشود. چندی پیش در یک مقاله حیات وحش میخواندم که کروکودیلها موجودات شکستناپذیر کرهزمین هستند و تقریبا هیچ موجودی نمیتواند آنها را شکار کند.

♣ خاک رس به دلیل ذرات ریز و فضای منافذ بسیار کمی که دارد، با سرعت کمتر از 1/4 اینچ در ساعت آب را جذب می کند. همیشه قدم زدن در کنار دریا یک حس عالی و وصف ناپذیری را در انسان ایجاد میکند. ستاره | سرویس هنر – تماشای دریا آرامش وصف ناپذیری در درون انسان به وجود میآورد. اگر نمونه در قطری بزرگتر از ۳ میلیمتر تکه شود، رطوبت خاک بیشتر از حد خمیری است. اگر نمونه در قطری کوچکتر از ۳ میلیمتر تکه شود، رطوبت خاک کمتر از حد خمیری است. با تکرار چندین آزمایش و رسم نمودار نتایج به دستآمده، میتوان حد خمیری (میزان رطوبت مورد نیاز برای تکه شدن نمونه در قطر ۳ میلیمتر) را تعیین کرد. در ادامه، به معرفی کاربردهای خاک در سازههای عمرانی و ژئوتکنیکی میپردازیم. در ادامه، متداولترین این روشها را معرفی میکنیم. با اعمال نیروی برشی کوچک در این حد، خاک به راحتی جریان مییابد. این مبحث، یکی از دروس کلیدی در کنکور ارشد تمامی گرایشهای مهندسی عمران به شمار میرود. خاک شنی به دلیل داشتن فضاهای بسیار بزرگ، آب را با سرعت بیش از 2 اینچ در ساعت جذب می کند.

به دلیل ارائه آثار متعدد در زمینه مهندسی خاک، ترزاقی به عنوان پدر مکانیک خاک شناخته میشود. به منظور آشنایی دانشجویان، فارغالتحصیلان و علاقهمندان به یادگیری مفاهیم مرتبط با مکانیک خاک و حل مسائل کنکور ارشد، فرادرس، آموزش جامعی را به مدت ۱۱ ساعت و ۷ دقیقه در قالب 9 درس آماده کرده است. به منظور اندازهگیری پارامترهای مقاومتی در این آزمایش، از دستگاههایی نظیر نفوذسنج و فشارسنج استفاده میشود. آزمایش الک، یکی از متداولترین روشهای تعیین توزیع ابعاد ذرات خاکهای درشتدانه در آزمایشگاه مکانیک خاک است. تحکیم ثانویه، پارامتر مهمی برای ارزیابی خاکهای خاصی نظیر تورب (پوده) و رسهای نرم زیستی است. آزمایش هیدرومتری، متداولترین روش تعیین توزیع دانهبندی برای خاکهای ریزدانه (زیر ۵۰ میکرو) است. «آزمایش تراکم پروکتور» (Proctor Soil Compaction Test)، یک روش متداول برای تعیین رطوبت بهینه برای حالتی است که خاک به بیشترین چگالی ممکن و حداکثر چگالی خشک میرسد. به همین ترتیب، برای شکستن شیارهای شخم و تراکم عمیق ناشی از فشار ماشین آلات، خیش زنی یا کشت عمیق مورد نیاز است. تصویر زیر، تجهیزات مورد استفاده برای اجرای آزمایش برش مستقیم را نمایش میدهد.

تصویر زیر، تجهیزات مورد استفاده در آزمایش حد انقباض خاک را نمایش میدهد. دریاچه شورمست دیگر جاذبه گردشگری در ایران است که تنها 200 کیلومتر با تهران فاصله دارد و در نزدیکی شهر پل سفید قرار دارد. به دلیل تاثیر مستقیم فشار جانبی بر روی نحوه تحکیم و مقاومت خاک، این پارامتر در طراحی سازههایی نظیر دیوار حائل، تونل، فونداسیون عمیق، گودبرداری و سازه نگهبان مورد استفاده قرار میگیرد. در این آزادراه بعد از عبور از منجیل به سمت رودبار رانندگی کنید. این آزمایش مطابق با روش آزمون استاندارد ASTM D698 و روش اصلاح شده آن مطابق با استاندارد ASTM D1557 انجام میشود. طبقه بندی خاک چگونه انجام میشود؟ با انجام مراحل بالا، امکان محاسبه حجم حفره، چگالی مرطوب (برجا)، چگالی خشک و درصد تراکم خاک فراهم میشود. از اینرو، روشهای زیادی نیز برای اندازهگیری برجا و آزمایشگاهی پارامترهای مقاومت برشی (چسبندگی و زاویه اصطکاک) ارائه شدهاند. با این وجود، آزمایش نفوذ مخروط به عنوان دقیقترین روش برجا برای تعیین پارامترهای مقاومتی شناخته میشود. «آزماش مخروط ماسه» (Sand Cone Test)، یکی از روشهای متداول برای اندازهگیری تراکم خاک به صورت برجا است. روشهای مختفی برای اندازهگیری تراکم خاک به صورت برجا و آزمایشگاهی وجود دارند.

دیدگاهتان را بنویسید