سیاست – ویکیگفتاورد

یکی از مهم ترین مسائل مطروحه در وصول به حکمرانی مطلوب، خطمشی گذاری و تعیین سیاست های کلی است و قوانین اساسی برای این مهم مرجعی قانونی مشخص مینمایند. ۵. بررسی تبعات و جوانب فرهنگی و اجتماعی طرح ها، لوایح، قوانین و مباحث مطروحه در مجلس شورای اسلامی با همکاری واحدهای ذیربط. شک عمیق و تاریخی ایرانیان به قدرت های بزرگ در این تعبیر جاری است که منطبق با بنیان های اسلامی و مخالف اتحاد مسلمانان با کفار و ظالمین است. همچنین با توجه به اینکه سیستم کنونی بر آن است که بر آینده دهه پیشرو در ایران مسلط باشد، میداند که باید رفتارها و کنشها را تحت تاثیر درآورد. منتها پیش از آن باید در مفهوم “حقوق اقتصادی” کنکاش شود تا سیاست های کلی مزبور نیز تا حدودی قابل بیان و فهم باشد. دومین جریان در پی بازسازی جامعهشناسی از طریق وداع با نظریههای کلان و رویآوری به نمونههای صوری است که بهگونهای انتزاعی، فقط به دنبال یافتن وجه مشترک تمامی روندهای نوسازی سیاسی است؛ و بالاخره، سومین جریان در پی آن است تا با رجوع به تاریخ، به توضیحی جامع و منحصربهفرد از توسعه سیاسی هر جامعه دست پیدا کند. حقوق اقتصادی به دنبال آن است که مداخلات دولت در اقتصاد را به نظم بکشاند تا توسعه اقتصادی، خود کفایی، ایجاد فرصت های شغلی، حمایت از اقشار آسیب پذیر و حتی حفظ امنیت داخلی و اقتدار خارجی محقق شود.

نفی سلسله مراتب نظام بین الملل توسط ایرانیان انقلاب تداعی کننده ی نفی غرب به منزله ابژه فرادست بود که این گونه در گفتارهای سیاست خارجی نمایان شده بود. ولی تفاوت بین سازه انگاران با ساختارگرایان در این است که اولا ساختارگرایان رابطه یک جانبه می دانند و در واقع تاثیر تعیین کننده­ای برای ساختارها قائل هستند، درصورتی که سازه انگاران برتعامل کارگزاران و ساختارها تاکید دارند.از میان این مباحث آنچه راکه می خواهیم پایه بحث خود قرار دهیم چیزی است که تحت عنوان سازه انگاری متعارف خوانده می شود که اصولا جریان اصلی سازه­انگاری در روابط بین الملل تلقی می شود. به کارگیری لغت سلطه­پذیری و حفظ استقلال همه جانبه انعکاس روحیه انقلابی است ضمن آن که هدف مبارزین مذهبی و غیر مذهبی ایرانی در طی یک قرن گذشته بوده است.دفاع از حقوق مسلمانان نشانگر روابط بین الملل اسلامی است که در واقع واحد سنجش منافع ملی، محدوده خاک ایران نیست بلکه مجموعه دنیای اسلام در برابر غیر اسلام است.لفظ عدم تعهد نیز حاکی از ائتلاف نکردن با قدرت های بزرگ است. اشاره به لغت سلطه در قانون اساسی طبعا به تاریخ نفوذ و دخالت بیگانگان دارد. کشور یک مرتبه پائین تر از قانون اساسی و یک درجه بالاتر از قوانین عادی حاضر میگردد.

یکى از آنان به نام دیوید استون سیاست را به معنى توزیع حاکمانه یا الزامآور ارزشها براى یک جامعه (34) دانسته است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدمقطعیت سیاست اقتصادی بر قیمتگذاری وامهای بانکی است. مرقومه حاضر که با اهداف نگاهی حقوقی به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ نگارش گردیده از دو بخش تشکیل یافته: بخش نخست به تحلیل ماهیت سیاست های کلی و در بخش دوم به حقوق اقتصادی در مفاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی خواهیم پرداخت. روشن است که در چنین نگاهی دیگر نمیتوان از سیاست به عنوان یک کار در کنار سایر کارها نام برد که قابل برونسپاری است. نکته دیگرى در اینجا جالب است مورد توجه قرار گیرد که در تقسیم فوق، تعاریف سیاستبه تعاریف دولتى سیاست و تعاریف قدرتى سیاست منشعب گردیده است و این خود به خود گویاى این حقیقت است که سیاستبه معنى علم و به عنوان یک رشته علمى در مقابل دیگر رشتهها ملحوظ شده و مورد نظر تقسیمکنندگان و تعریفکنندگان بوده است که یک دسته سیاست را به مثابه «علم دولت» و دسته دیگر آن را به مثابه «علم قدرت» دانستهاند هرچند از ضمن این تعاریف مىتوان حدس زد که هریک از دو گروه، سیاست را که یک پدیده اجتماعى و موضوع علم سیاست استبر چه پدیده اجتماعى تطبیق مىکند.

دلیل دیگر کم توجهی به این مقوله سیطره رفتار گرایی و توجه به پدیده های ملموس و قابل اندازه­گیری بود. رابطه سال­ها بدلیل سیطره پارادایم رئالیسم در روابط بین الملل مورد توجه قرار نگرفت. بر اساس تغییرات در کسب و کار، فناوری، قانون اجرایی و اقدامات صحیح این سیاست حفظ حریم خصوصی را به طور دورهای مورد بازبینی قرار میدهیم و در صورت لزوم آن را بهروزرسانی مینماییم. از اینرو میتوان ادعا کرد که تصمیمات وامدهی و قیمتگذاری آن تحت تأثیر سیاستهای کلان اقتصادی قرار دارد. در زمان اضطرار و اجبار بسیاری از بایدها و نبایدها نادیده گرفته میشوند. از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، دلایلی؛ مانند موضع جدی آیتالله خامنهای، پیروزی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات مذکور، تاکید تیم دیپلماسی کاخ سفید بر اهمیت مذاکره با تهران، تغییر رویکرد منتقدان سنتی برجام مانند سپاه و مجلس و اصولگرایان و حمایت آنها از تیم دیپلماسی باعث خواهد شد تا احیای این توافق و لغو تحریمها با سرعت بیشتری تحقق یابد.

دیدگاهتان را بنویسید