سیاست های کلی نظام

«كنت رابرت ميناگ» چندین کتاب دربارهی سیاست و اقتصاد ارائه داد که تعداد کمی از آنها به فارسی ترجمه شدهاند. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر با سیاستهای کلی میبیند، به شورای مجمع گزارش مینماید. البته، در بسیارى از موارد چنین پیشفرضى مورد قبول خواهد بود; ولى، حقیقت دیگرى نیز در انسان وجود دارد و در بعضى مقاطع تاریخى خود را نشان داده است که اگر انسانها خداشناس باشند و به قیامت و حساب و کتاب اعتقاد داشته باشند و افکار مادى بر آنها مسلط نباشد و تربیت درست الهى و اسلامى داشته باشند به حق خودشان قانع هستند و نیازى به الزام و جبر و توزیع حاکمانه نیست. رضاشاه پس از به دست گرفتن قدرت در 1304 که درنتیجه کودتای 1299 زمینهسازی شده بود، اقداماتی انجام داد که بهطورکلی میتوان آن را در چاپ دولت- ملتسازی ارزیابی کرد اما این اقدامات در حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی تأثیر مثبت و منفی متعددی داشته است. بدین ترتیب، در زمان باراک اوباما تحریمهای آمریکا علیه ایران که از سال ۱۹۹۵در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون برقرار شده بود، ادامه یافت. جمهوری اسلامی ایران، کشورها و ملتهای همسایه را خویشاوند خود میداند و مهمترین و اصلیترین اولویت سیاست خارجی خود را ارتقاء روابط با کشورهای همسایه خود دانسته و خواهان عزت و اعتلای آنهاست.

تصور اروپا این بود که اصلاحطلبان خواهان پیشبرد دموکراسی در ایران هستند. نسبت بدهیهای کوتاهمدت (STD): این متغیر از نسبت مجموع بدهیهای کوتاهمدت شرکت به مجموع داراییهای شرکت در سال مدنظر به دست میآید. نگرش شبکهای به توسعة محورها. همین مطلب در خصوص منتسکیو، فیلسوف فرانسوی که کتابی به نام نامه های ایرانی نوشت یا کتاب گوته، شاعر آلمانی با نام کتاب شرقی که تحت تأثیر حافظ شیرازی به تحریر درآمد، صادق است. مشکل از همان نام نهادها آغاز میشود. غلبهی شیوههای غربی به این معنی است که امروزه همهی کشورها دارای نوعی از سیاست، و مجموعهای از نهادها – پارلمان، قانون اساسی، منشور حقوق، اتحادیههای کارگری، دادگاه، روزنامه، وزرا و غیره- هستند که اینطور القا میکند که در همه جای دنیا امور به یکشکل پیش میروند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که سیاست خارجی ج.ا.ایران با فعال کردن نقش هماهنگی (هماهنگ کردن سایر نهادها و وزارت خانهها)، فرصت سازی (تعامل سازنده با کشورهای منطقه و جهان) و بسترسازی در دو حوزه داخلی و خارجی (جذب سرمایهگذاری خارجی، ارتقای صادرات، تسهیل در مبادلات تجاری و مالی، تسهیل در مبادلات بانکی با استفاده از پیمانهای پولی) و بهطورکلی فعالسازی دیپلماسی اقتصاد مقاومتی، میتواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارد.

من در این کتاب کوشیدهام نظریه و عمل را در سیاست در یک کانون واحد جای دهم و چند خطای متداول در بحث از سیاست را نشان دهم و بپیرایم. برگزاری دور اول انتخابات شوراها در ایران هم در تلطیف روابط طرفین مؤثر بود .در این دوره طرفین بحث نهادینه کردن روابط در سه حوزة روابط سیاسی،روابط اقتصادی – تجاری، و روابط پارلمانی را نیز در دستور کار خود داشتند. بیشتر ج.ا.ایران برای افزایش تابآوری اقتصاد کشور و کاهش آسیبپذیری، الگوی اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار داد. ج.ا.ایران برای افزایش تابآوری اقتصاد کشور و کاهش آسیبپذیری، الگوی اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار داد. 3- گسترش تولید داخلی به ویژه در زمینه کشاورزی و تأمین نیازهای اساسی جامعه و کاهش واردات اجناس مصرفی و غیرضروری، همراه با افزایش کیفیت فرآوردهها در کشور و توسعه صادرات غیرنفتی. 6- بهرهبرداری از موقعیت منطقهای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی. باز هم تحلیل ظریف اشتباه از آب درآمد/ آیا حضور شرکتهای آمریکایی در ایران مانع بدعهدی این کشور میشد؟ این تعریف همان تعریف قبلى است که بیشتر باز شده و مفصلتر مطرح گردیده است در این صورت به سیاست داخلى نظرى ندارد و این نقص دیگرى براى این تعریف خواهد بود.

در کتب و ابواب فقه بابى مستقل به سیاست اختصاص نیافته است؛ لیکن برخى فقها کتابى مستقل در موضوع سیاست یا برخى شئون مربوط به آن نگاشتهاند، مانند «تنبیه الامّة و تنزیه الملّة» نوشته میرزای نائینی (م. بر اساس روایات متعدد، منصب قضاوت براى فقیه جامع شرایط، ثابت است؛ لیکن در حوزه مدیریت جامعه در عصر غیبت، دیدگاههاى مختلفى وجود دارد که در جاى خود بدانها اشاره خواهد شد. به یاری خداوند متعال فصلنامه تخصصی”سیاست پژوهی” در تاریخ 1393/06/25موفق به اخذ مجوز انتشار به شماره ثبت 93/14951 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد و در ادامه رسالت علمی خود به دنبال اخذ رتبه علمی-پژوهشی از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری می باشد. او علاوه بر تدریس به نوشتن نظریههای سیاسیاش مشغول شد و مقالات زیادی منتشر کرد. بنابراین،تعاریف نوعدوم،محدودیت تعاریفنوعنخسترا ندارند گرچه اززوایاى دیگرى مورد اشکال و ایراد قرار مىگیرند که در اینجا مىتوان به دو اشکال اساسى اشاره کرد. در اینجا ممکن است گفته شود که این شکل قدرت و آثار آن; یعنى، وحدت، اتحاد و هماهنگى در بعد اقتصادى و نظامى نیز وجود دارد و برنامهریزى واحدى مناسب با هریک از آن دو، از منشاء واحدى صادر مىشود و در معرض اجراء قرار مىگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید