سلسله های چین باستان

البته موافقم که دنیا بر محور مفاهیم و الگوهای دوران جنگ سرد در دوران پسااستعماری و دوقطبی نمی چرخد، اما بنظرم این مفاهیم و الگوها به شکل دیگری تجلی و نمود پیدا می کنند. البته روشن است که جمعیت به کمک عوامل دیگری چون پویایی اقتصاد، اصرار بر حفظ ارزشهای ملی، دینی و سنتی با اتکا بر فرهنگ و اجتماعی غنی، چنان تأثیری را بر جای خواهد گذاشت. عضو هیئت علمی گروه روابط بینالملل دانشگاه اصفهان در خصوص دلایل موج ضد چینی روزهای اخیر به دنبال پیامهای ردوبدل شده میان سخنگوی وزارت بهداشت و سفیر چین، اظهار کرد: دلیل اول به سابقه فرهنگ سیاسی ایرانیان و توطئهانگاری برمیگردد، ما به دلیل تجربه ناخوشایندی که از دخالت بیگانگان در امور داخلی در قرن ۱۹ و نیمه اول قرن ۲۰ داشتهایم، نسبت به خارجیها بدبین هستیم. فعلاً نشانهای در خصوص استعماری بودن سیاست چین وجود ندارد، ولی برخی از سیاستهای چین مثل همراهی با تحریمهای آمریکا که میگویند ناخواسته و از سر ناچاری است، باعث شده تا خرید نفت ایران را به شدت محدود کنند، با بانکهای ایرانی رابطه برقرار نکنند و پولهای ایران بلوکه شود. یکی از دلایل عدم فروپاشی و عدم تحقق نتایج سیاست فشار حداکثری، حمایت کشورهایی مثل چین از ایران است و اتفاق روزهای اخیر، فرصتی بوده تا غرب و عوامل آن زهر خود را بریزند.

چین به عنوان یکی از اعضای دایمی شورای امنیت و یکی از قدرت های اتمی جهان، از حدود سه دهه قبل تبدیل شدن به یک ابرقدرت اقتصادی در جهان را از اهداف راهبردی اصلی خود قرار داده است. این امپراتریس جمعا 16 سال حق قدرت را در دست خود داشت و یکی از زنان حاکم در تاریخ چین بود که تعداد آنها قلیل بوده است . در دسامبر سال 1978 حزب کمونیست چین با تشکیل سومین نشست یازدهمین کمیته ی مرکزی وارد دوره ی جدید تاریخ چین شد. در حالی که ایران خواهان بازگشت به برجام است، آنها چند درخواست جدید را در مذاکرات اخیر مطرح کرده اند که چین تمایلی به حمایت از آنها نداشته است، به ویژه درخواست لغو تمامی تحریم ها قبل از مذاکره مستقیم. در پایان سال 2020، شی مذاکرات بر سر مشارکت اقتصادی جامع منطقهای به رهبری چین که شامل چین، ده کشور آسیای جنوب شرقی و استرالیا، ژاپن، نیوزلند و کره جنوبی می شود، به پایان رسید.

میانگین طول عمر مردان در روسیه تنها 58 سال است. مائو با این رویکرد که چین باید به خودکفایی برسد، سیاست انزواطلبی را انتخاب کرد و نمایندگیهای سیاسیاش را در اکثر کشورها تعطیل کرد؛ اما هیچکس در طول تاریخ از درهای بسته سود نبرده است و چین نیز از این قاعده مستثنا نبود. در این دوران که چین درهای کشورش را بر جهانیان بسته و از درون دچار فرسودگی و اضمحلال شده بود، دنگ شیائو پینگ، با ارائه نظریه «سیاست درهای باز» تصویر تازهای از تجارت را نشان داد. این سیاستها خوشایند نیست، اما من آن را نه از جنبه استعماری و راضی بودن چین به تحت فشار قرار داشتن ایران، بلکه از این زاویه میبینم که چین با توجه به تجارت ۷۰۰ میلیارد دلاری با آمریکا، مجبور است ملاحظات سیاسی این کشور را نیز در نظر داشته باشد تا اهداف سیاست خارجیاش یا رویای چینی که یک کشور کاملاً توسعهیافته و بدون فقیر است، محقق شود و بر اساس سنت کنفوسیوسی، سیاست تعامل و تعادل را در روابط خارجی در پیش گرفته است.

برای همین اروپایی ها از ترامپ متنفر بودند چون با تک-محوری آمریکایی و کنارگذاشتن اروپا در صحنه معادلات جهانی و منطقه ای به نوعی معادله غرب را در ساختار جهانی تضعیف می کرد و این به نفع قدرت های شرقی یا نیروی های مقابل معادله غرب بود. به عبارت دیگر آیا سیاست نگاه به شرق انبساطی است یا انقباضی؟ ضمن اینکه راضی به افزایش قدرت چین در معاله شرق برای تضعیف معادله غرب نیست، اما گسترش تجارت و اتصال جغرافیایی کالا و انرژی با چین را در یک قالب پویاتر و به نفع رشد اقتصادی اروپا می بیند. با عنایت به مطالب فوق میتوان گفت كه چهار مؤلفه اصلی سیاست خاورمیانهای چین شكل میدهند كه از آن میان انرژی نقش پراهمیتتری دارد. سه مزیت نسبی ایران شامل تامین انرژی پایدار، دسترسی امن ترانزیتی به آسیای میانه و شرق مدیترانه و ایجاد امنیت در جغرافیای اسلامی، توامان، سه نیاز اصلی چین برای حفظ چرخه ثبات و رشد اقتصادی در دهه های آینده است؛ در مقابل، تامین زنجیره ارزش افزوده مشتقات انرژی، تکمیل زیرساخت های ترانزیتی و تسهیل دسترسی به منابع مالی مزایای چین برای اقتصاد ایران محسوب می شود. 2- آیا اتخاذ سیاست نگاه به شرق مبتنی بر منطق یادگیری و جامعه­پذیری (رابطه علم با جامعه) است؟

دیدگاهتان را بنویسید