زمین – ویکی فقه

سالها بعد معدودی از متفکران یونانی مخصوصا آریستار خوس اندیشه زمین مرکزی بودن دنیا را زیر سوال بردند. چنین افت اندک اما دایمی در دما میتواند عصر یخبندان دیگری بوجود آورد و افزایش آن ممکن است به ذوب شدن مقدار زیادی از کلاهک های قطبی منجر شود و نواحی ساحلی را به زیر آب ببردͺ و به این ترتیب در تعادل ظریف اکولوژیکی محیط زندگی ما موثر باشد . به ناحیه درخشان (شکل زیر ب)و لکه خورشیدی متناظر همان ناحیه (شکل زیر الف) توجه کنید. لکه های خورشیدی در سطح شید سپهر ظاهر می شوند. پلاژ های درخشان پیش از لکه های خورشیدی متناظرشان ظاهر می شوند و بنابراین خبر از ظهور آن لکه می دهند. در این حال اندازه ی خورشید نیز بزرگتر می شود و قطر پوشش بیرونی اش 100 برابر قطر کنونی آن می شود . گنوانلند نیز شکافته شد و در نتیجه هندوستان به سمت جنوب آسیا حرکت کرد. سپس تنها حدود چند میلیون سال بعد در نمودار رنگ و قدر در راستای رشته اصلی حرکت خواهد کرد اما بی انکه وارد رشته شود در نزدیکی آن خواهد بود با کمک گرفتن پوشش ئیدروژن سوز محیط بر مغزی هلیومی از یک ناحیه ی هلیوم سوز در مرکز ستاره خورشید به مدتی تقریبا طولانی در این مرحله ی شبه رشته ی اصلی باقی خواهد ماند از این رو انرژی خورشید هم از آزاد سازی انرژی به توسط بخشی کوچک در مغزی ستاره ( که در آن هلیوم به کربن تبدیل میشود) و هم از پوسته ی دوردستی که هلیوم از ئیدروژن شکل میگیرد تامین خواهد شد .

در این حالت خورشید یک غول سرخ واقعی با دمای سطحی 3500k است . این کره خاکی یکی از نه سیاره منظومه شمسی است که مانند سایر سیارات در مداری به دور خورشید میگردد. همانقدر که خورشید پرنور و روشن است در مقابل آن ستاره سُها (یکی از سه ستاره دم در صورت فلکی دبّاکبر ← مصفّی، 1366ش، ص 413ـ414) قرار دارد که کم نور و کوچک است (← سنایی، 1336ش، ص 4، بیت 52؛ نظیری، ص 17، بیت 9). دیگر اینکه فصول سال براساس گردش خورشید به دور زمین پدید میآیند (← امیر معزی، ص 533، بیت 12469). در احکام نجوم خانه خورشید در برج اسد است (← ماهیار، ص 578؛ و برای شواهد آن در شعر فارسی مثلا ← مولوی، ج 1، ص 17، بیت 231؛ سیف فرغانی، ج 2، ص 247، بیت 9؛ شبستری، ص 26، بیت230)، اما شَرفش در برج حمل است (← ماهیار، ص 580 و برای شواهد ← مولوی، ج 2، ص 41، بیت 6327) جایگاه خورشید از نظر ترتیب گردش به دور زمین فلک چهارم و سه فلک پایینتر از فلک زحل است (← سوزنی، ص 163، بیت 1) و بهار، که خورشید در برج حمل قرار دارد، موسم شادی است (همان، ص 162، ابیات 13ـ14).علاوه بر آثار مکتوب ادب فارسی اثر خورشید در فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی فارسی نیز یافته میشود.

یکی از عوامل انقراض داینوسورها برخورد یک شهاب سنگ به زمین و پر شدن جو زمین از غبار بود. لکه های خورشیدی غالبا به صورت زوج پدیدار می شوند، که یک لکه دارای قطبیت مغناطیس مثبت و دیگری دارای قطبیت مغناطیسی منفی است، در هر چرخه 11 ساله معین، لکه ی مثبت لکه ی منفی را در نیمکره ی شمالی هدایت می کند، در حالی که در نیمکره ی جنوبی عکس آن صادق است. درنتیجه مدار خورشید برخلاف الگوی بطلمیوسی مستدیر نیست و نقطه اوج آن روی فلکی به نامِ شامل قرار میگیرد که حرکتی از غرب به شرق برابر با یک درجه در هر شصت سال قبطی (شامل 365 روز) دارد (← رابرتس ،ص 51ـ52؛ صلیبا، 1994، ص 237ـ240).در قلمرو تحت نفوذ فرهنگ ایرانی و زبان فارسی، ردّ نخستین نشانههای آشنایی با نجوم جدید را، بهویژه با الگوی خورشید مرکزی ــکه مبانی آن را کوپرنیک در نیمه نخست سده دهم/ شانزدهم پایهریزی کردــ میتوان در رسالهای فارسی با عنوان اثبات هیأت جدید اثر ابوطالببن حسن حسینی صفوی پیگیری کرد. داخلی ترین لایه «شید سپهر» نام دارد. کمربند داخلی به فاصله ی 3،200 کیلومتری و کمربند بیرونی در 16،000 کیلومتری سطح زمین قرار دارد.

در قاعده گرداب ، گاز به بیرون جریان دارد و در سطوح بالایی به داخل می ریزد . به نظر می رسد مینیمم ماندر با آنچه که بسیاری از ناظران “عصر یخبندان صغیر” اصطلاح می کنندͺ و دوران فوق العاده سردی که به ویژه در اروپا و گرینلند بوده استͺ ارتباط دارد. جالب توجه است که رودخانۀ تامز (Thames) در دوران یخبندان کوچک، مصادف با کمینۀ ماندر، مرتب یخ میزد، ولی دمای زمین هماکنون درحال افزایش است. میدان مغناطیسی زمین که به آن میدان ژئومغناطیسی نیز گفته میشود، به طور موثر تا هزاران کیلومتر در اطراف زمین امتداد مییابد و لایه مگنتوسفر را تشکیل میدهد. مغزی هلیومی خورشید هنگامی که حدود 6 میلیارد سال بعد از این منفجر می شود اندازه ی کوچکی خواهد داشت و اثرات انفجار ان بلافاصله در سطح خورشید دیده نخواهد شد اما درون خورشید به سرعت و به طور قابل ملاحظه ای تغییر خواهد کرد در پی رشد انفجاری مغزی در درون خورشید پوسته ی ئیدروژنی محیط بر مغزی که تا پیش از انفجار منبع گرمای خورشید بود ناپدید خواهد شد دمای مغزی به دلیل افزایش یافتن اندازه ی ان به سرعت افت خواهد کرد و به همین طریق شدت پوسته ی ئیدروژن سوز نیز کاهش خواهد یافت از این رو درخش هلیومی به جای انکه سبب فوران نور خیره کننده ای شود موجب ان خواهد شد که نورانیت خورشید کاهش یابد .

دیدگاهتان را بنویسید