دانلود کتاب “تاریخ کامل ایران، از تاسیس سلسله ماد تا عصر حاضر”

روشهای آشوریان بسیار خشن و بیرحمانه بود؛ آنها میخواستند در اقوامی که دستورات خدای آنها را رعایت نمیکنند «ایجاد هراس» کنند. آریائیان میترا (ایزد بانوی خورشید) ، اشی ( ایزد بانوی باروری و ازدواج)، ورثرغنه (ایزد حمله و پیروزی) ، مزدا (خدای بزرگ ایرانیان متمدن و اسکان یافته در ناحیه های شرقی و غربی )، و ایزدان و ایزدبانوهای بسیاری را می پرستیدند. سقوط لیدی که به معنای چیرگی کوروش بر دومین قدرت از چهار قدرت بزرگ منطقه بود، امواج تکاندهندهای در سراسر خاور نزدیک به وجود آورد. بدینگونه غنایم زیادی گرفته میشد، که تأکید بیشتر بر مواد کمیاب، سلاحها و تجهیزات جنگی از جمله اسب و سایر حیوانات بود.

پس از مرگ اسکندر (323 ق. پس از مدتی پارتها نفوذ خود را گسترش دادند و سرانجام توانستند سلوکیان را نابود کنند و چون اولین پادشاه اشکانیان اشک نام داشت نام این سلسله را اشکانیان گذاشتند. آثار باستانی قبل از ظهور اسلام شاید برای بسیاری از ایرانیان جالب توجه باشد . در این پست سماتک 10 اثر تاریخی کهن را به شما معرفی خواهیم کرد که قدمت آنها به سال ها پیش از ظهور اسلام باز می گردد. در این قسمت بیشتر کشاورزان میزیستند که هر روزه با زحمت به مزارع میرفتند (گرچه بعضی از آنها نیز در دهکدههای فرعی و کوچک گلی زندگی میکردند)…

کروزوس یونانیان را، که بعضی از آنها ـ ایونیان ـ در شمار اتباع او بودند بسیار میستود و به آداب و آیینهای ایشان اعتقاد داشت. همچنین آداب و رسوم شاهان ماد ظاهرا از آیینهای بابلی و آشوری گرته برداری شده است. حاکم ناحیهای که به آن حمله شده بود مجبور میشد طی عهدنامه وفاداری به قید سوگند متعهد شود که در صورت هرگونه تخلف به خشم خدایان آشوری تن در دهد. م به صورت یک دولت کوچک در بینالنهرین وجود داشت. الاغها در کوره راهها و قایقها در آبراههها فراوردههای کشتزارها را به مراکز حیاتی یعنی شهرها حمل میکردند. این امر به پیدایش الگویی برای توسعه فزاینده نظامی و سیاسی انجامید؛ اوج این توسعه پیدایش پهناورترین امپراتوری خاورمیانه در تاریخ یعنی امپراتوری ایران باستان بود.

در میان اشیای دستساختی که در بقایای شهرهای عیلامی کشف شده است ظروف سفالی زیبایی وجود دارد که باستانشناسان به آنها «وسایل کفتری» میگویند؛ این ظروف معمولاً زرد جلا دارند و با ردیف پرندگان آراسته شدهاند. جسد او را به پاسارگاد بازگرداندند و در مقبره سنگی ساده و زیبایی دفن کردند که همچنان به عنوان مزار یکی از بلندپروازترین و با استعدادترین فرمانروایان روی زمین باقی مانده است. این گروهها هم در تنوع قومی و فرهنگی منطقه سهم داشتهاند و هم از رفاه و ثروت فزاینده آن سود بردهاند.

شب یلدا را در زمان باستان شب زایش ایزد مهر میدانستند. زرتشتیان این روز را زمان تولد پیامبر خود میدانستند و گرامی میداشتند. به کمک چندین باستان شناس و به همراه بازسازی وقایع آن دوران، این اتفاقات تاریخی رو برسی میکنیم. تعميم نتيجهگيريهاي تاريخي به چند كشور، با خطر كليگويي همراه است و موضوع مورد مطالعه را حقير جلوه ميدهد. م در شمال غربی ایران ساخته شدهاند، میتوان سرنخی در این باره به دست آورد. مترجم و ویراستار این کتاب، که هر دو نام مستعار دارند، با حسن نیت و علاقه کار را به انجام آورده اند اما متاسفانه کاستی های بسیاری در شیوه نگارش و در ترجمه واژه ها و اصطلاحات رخ داده که به کیفیت کار صدمه فراوان زده است.

پادشاهی که یکی از شیرین ترین درسهای تاریخ کتابهای دروس ابتدایی را به خود اختصاص داده است و هر کودک ایرانی با خواندن آن لذت می برد ، نادر شاه افشار دست افغانهای یاغی ، روس ها و عثمانی ها از ایران و تسخیر کننده هند را کوتاه کرد. نقوشی که روی فرش پازیریک که در سیبری پیدا شده و آنرا مربوط به ایران در دوران هخامنشی میدانند، این مطلب را تصدیق میکند زیرا زنانی که بر روی این فرش نقش کرده اند پوششی سر اندر پا چیزی شبیه چادر روی همه پوشاک خود داشته اند.دوره اشکانیان در این دوره نیز همانند گذشته، پوشش زنان ایرانی کامل بوده است.

فرض بر آن است که این مردم، که به زبان هند و اروپایی سخن میگفتند، بومی ایران نبودهاند و تصور میرود که میهن اصلی آنها جایی در سرزمین استپی پهناوری که از شرق رود دانوب تا کوههای اورال امتداد داشته بوده است… در منتهیالیه شرقی این منطقه دو کویر نمکی بزرگ، دشت کویر و دشت لوت، قرار گرفته و در غرب، رشته کوههای سر به فلک کشیده و ناهموار زاگرس به طور اریب در امتداد فلات از شمال غربی تا جنوب غربی کشیده شده است؛ در غرب این کوهها که قلههای آن غالبا پوشیده از برف است، فلات به تندی به سوی دشتهای هموار آبرفتی دره رودهای دجله و فرات سرازیر میشود و این منطقهای است که از دیرباز به آن بینالنهرین میگفتند.

کوروش افزون بر پیادهنظام از واحدهای تاکتیکی نوع دیگری نیز استفاده میکرد. ” آغاز یک امپراطوری “، بر روی چگونگی ساخت تمدنهای بزرگ تمرکز دارد. ایران باستان، مانند بسیاری از اقوام خاور نزدیک، بخش مهمی از اندیشههای سیاسی، نظامی و فرهنگی خود را از تمدنهای بسیار موفقی که در امتداد رودهای فرات و دجله تشکیل شده بود به ارث بردند. سومریها و بابلیان کامیاب نفوذ خود را به مناطق و اقوام همسایه خود نیز توسعه دادند که پیشرفتهترین آنها از لحاظ فرهنگی، ساکنان فلات ایران باستان بودند. عیلامیها مدت درازی زیر تسلط سومریها بودند.

ایلامیان یا عیلامیها اقوامی بودند که از هزاره سوم پ. سرانجام گروههایی از این دولتهای کوچک در ملل واحدی ادغام شدند، برخی حالتی تهاجمی یافتند و با گرد آوردن ارتشهای بزرگ سرزمینهای همسایه خود را فتح کردند و نخستین امپراتوریها را به وجود آوردند. او همچنین برای ارتش ایران باستان لباس متحدالشکلی در نظر گرفت که عبارت بود از یک بالاپوش چرمی آستینبلند که تا زانوی سرباز میرسید و دو کمربند با یک قلاب گرد بر روی آن بسته میشد؛ و نیز شلوارهای چرمی و کفشهای بندداری که نوک برگشتهای داشتند. سلسلههای بابلی که جانشین یکدیگر میشدند تا هزار سال بعد بر بینالنهرین تسلط داشتند.

بخش مرکزی این منطقه متنوع جغرافیایی، فلات گسترده ایران است که به طور متوسط بین هزار تا دو هزار متر از سطح دریا ارتفاع دارد و گستره آن از دریای خزر در شمال تا خلیج فارس در جنوب به حدود هزار کیلومتر میرسد. از دیگر موارد حائز اهمیت در کتاب، روایت تاریخ قدرتمندان کشور و تاثیر آنها بدون در نظر گرفتن شرایط زندگی مردم در آن دوران است. هر کدام از این ادیان بر مردم زمان خود تاثیر بسیاری گذاشتند و پیروان زیادی یافتند.

دیدگاهتان را بنویسید