خصوصیات غافلگیرکنندهای از ماه که شاید تاکنون نمیدانستید – ایسنا

مسافران و دریانوردان نیز از نور و حضور ماه برای جهت یابی و ناوبری استفاده می کردند؛ سیاره ماه همچنین در اسطوره های اقوام حضور زیادی داشته و در برخی فرهنگ ها حتی آن را به عنوان یک ایزد پرستش می کرده اند. توجه داشته باشید ابزار تبدیل تاریخ آنلاین این صفحه بسیار دقیق بوده و تمام تصحیحات مربوط به سالهای مختلف تقویم شمسی و قمری و میلادی رالحاظ نموده ولذا درکابرد آن هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد و ازابتدای تاریخ تاقرنها و هزاره های آینده قابل استفاده میباشد. ۲ ـ در احادیث آمده است که نهری در بهشت برین جاری است که آبش از شیر سفیدتر و مزه اش از عسل شیرینتر است هر کس فقط یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد از آن خواهد نوشید اسم این نهر «رجب» میباشد. آن مرد گفت:نه امام صادق فرمود:این ماه، ماه بسیار عزیزی است آنقدر در این ماه ثواب از دست دادهای که حد و اندازه ندارد خداوند ماه رجب را نسبت به سایر ماهها برتری خاصی بخشیده است هر کس در این ماه روزه بگیرد از اجر و ثواب ویژهای برخوردار خواهد شد. 2ـ هفت زمین هر چند که صریح در آیات نیامده لیکن در احادیث ذکر شده است و برخی معانی آن میتواند به عنوان نظریهپردازی علمی حدیثی مطرح شود.

1ـ از مطالب فوق روشن شد که هفت آسمان نه تنها مخالف علم نیست بلکه بر اساس برخی معانی آن، طرح ایده علمی جدید در کیهانشناسی است که میتوان آن را نوعی نظریهپردازی علمی قرآن دانست. همانگونه که احتمال وجود جهانهای مشابه این آسمان پرستاره را بعید نمیدانند چرا که دانشمندان علم نجوم و فیزیک کیهانی با تلسکوپهای خود توانستهاند تا میلیاردها ستاره و سیاره را ببینند ولی میگویند که هنوز فضاهای ناشناخته و تاریکی وجود دارد که از دامنه دید ما خارج است.پس احتمال وجود شش جهان مشابه و شش آسمان دیگر که هنوز کشف نشده است وجود دارد. هنوز هفت آسمان کشف نکرده است و قرآن ادعا میکند هفت آسمان وجود دارد.پس با توجه به احتمال اشتراک لفظی واژه «آسمان» نمیتوان گفت دو گزاره فوق معارض است و اگر هم هر دو (علم و دین) یک معنا را از آسمان اراده کنند باز هم علم وجود آسمانهای هفتگانه را نفینمیکندبلکه آنها را اثبات نکرده است. دانشمندان، بر مبنای اینگونه اطلاعات پیشگویی هایی درباره ی ساختار درونی خورشید می کنند. در روایتی رسول خدا (ص) فرمود:هر مرد و زن مومنی چنین کند، خداوند تمام گناهان کوچک و بزرگ وی را می آمرزد و تا سال بعد، خداوند نامش را در فهرست «نمازگزاران» می نویسد و از نفاق پاک می شود.

پس ظاهر آیات قرآن درباره ی آغاز خلقت (كه از «دخان، دود» شروع شده است) تا حدود زیادی با نظریه ی علمی مشهور خلقت جهان (یعنی انفجار بزرگ) همخوانی و اشتراك هایی دارد; از طرف دیگر، با توجه به تعدد نظریه ها در مورد آغاز خلقت و عدم اثبات قطعی آن ها، هیچ یك از آنها را نمی توان به صورت قطعی به قرآن نسبت داد. البته با توجه به قرائن موجود در کلام حضرت امیر در همه موارد «ارضین» به معنای قطعات زمین و خشکیهاست.پس اگر زمینهای هفتگانه را بتوان از قرآن برداشت کردمیتوانیم به یکی از معانی گذشته یعنی هفت قطعه و اقلیم زمین همانگونه که در روایات آمده یا هفت کرهخاکی یا هفت طبقه داخلی زمین حمل کنیم. روشن است که مراد از «هفت دریا» در اینجا بیان کثرت است و اگر صدها دریا هم باشد برای نگارش کلمات خدا کافی نیست.در آیات«سبع سموات»برخی از مفسران احتمال دوم را ذکرکردهاند و برخی از صاحبنظران نیز احتمال اول را قوی دانستهاندولی هر دو احتمال در «سبع سموات» بعید به نظر نمیرسد.اگر احتمال اول را پذیرفتیم پس مراد (در آیه 12 سوره طلاق) آن است که هفت آسمان واقعی وجود دارد و اگر احتمال دوم را پذیرفتیم مراد آیه آن است که تعداد زیادی آسمان وجود دارد.البته برحسب معانی مختلف «ارضو سما» که بیان شدمعانی متناسب و متفاوتی از آیه پیدامیشود مثال:هفت آسمان پر از ستاره و سیاره آفرید و هفت عدد کره زمین آفرید.هفت طبقه جوّ زمین را آفرید و هفت طبقه داخلی زمین را آفرید.هفت مرتبه عالی وجود و مقام قرب آفرید و هفت مرتبه پایین از طبیعت آفرید.

1. با توجه به معانی متفاوتی که از آسمان، زمین، مثلیت آنها و هفت آسمان بیان کردیم و با توجه به احتمالات متعدد تفسیری در این آیات،نمیتوان گفت که مقصود قرآن در همه موارد یک معنای آسمان بوده است و نمیتوان یک معنای خاصی را بر قرآن در مورد هفت آسمان تحمیل کرد.پس معلوم میشود که تمام کسانی که به صورت قاطع یک معنا را به قرآن نسبت میدادند و بر آن پافشاری میکردند راه صواب نرفتهاند. پرسش چهارم: مقصود از مثل هم بودن (مثلهن) در آیه چیست؟ در حالیکه دو احتمال دیگر در مورد مثل بودن (مثلیت در معلق بودن کرات در فضا و مثلیت در ملکوتی بودن) وجود داشت. تذکر: در این دو صورت مثل بودن آسمان و زمین در «هفت بودن» آنهاست. در اواخر سال 2016، ابر رایانه Piz Daint به سه برابر رسد تا به رکورد 25 پتافلاپ دست یابد و در آن زمان در رتبه 3 ابر کامپیوتر ها قرار داشت.

دیدگاهتان را بنویسید