جایگاه علوم انسانی در طبقهبندی علوم

اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که مقاوم است؛ با تحریکات جهانی، با تکانههای جهانی، با سیاستهای آمریکا و غیر آمریکا زیرورو نمیشود؛ اقتصادی است متّکی به مردم. سؤال اوّل این است که اقتصاد مقاومتی چه هست و چه نیست؟ سه سؤال درمورد اقتصاد مقاومتی که در حقیقت اقتصاد مقاوم است، وجود دارد؛ من این سه سؤال را مطرح میکنم. بخار آب تولید شده، همانند آنچه در تولید برق از زغالسنگ، نفت یا گاز متداول است، بسوی توربین فرستاده میشود تا با راه اندازی مولد، توان الکتریکی مورد نیاز را تولید کند. خجستهمهر به انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن برای کشور اشاره کرد و گفت: تا سال ۱۳۵۷ ما در عمل سهمی از نفت نداشتیم و تنها عامل فروش بودیم، البته سهم کمی از آموزش داشتیم و در نتیجه همان آموزش شرکتهایی مثل شرکت ملی حفاری شکل گرفتند که البته آن هم به برکت استعداد ذاتی ایرانیان و کسب علم در هر شرایطی بود. خیلى از افتخارات ملّى و بخش مهمّى از عزّت ملّى و بخش قابل توجّهى از ثروت ملّى به برکت علم بهدست مىآید؛ مسئلهى علم و تحقیق و پیشرفت در بخشهاى گوناگون علمى و کشف سرزمینهاى ناشناختهى دانش، براى کشور خیلى مهم است؛ این هم انشاءالله باید در برنامه مورد توجّه قرار بگیرد.

کار بکنند؛ هرکس هر تلاشى بلد است، انجام بدهد؛ ما هم موافقیم، بارها هم گفتهایم، از همهى کسانى که در بخشهاى مختلف – خارجى، داخلى – ابتکار دارند و حرکت دارند و تحرّک دارند، ما دفاع میکنیم – دفاع صمیمانه و واقعى، نه دفاع صورى – امّا معتقدیم آنچیزى که علاج مشکلات کشور است، در درون کشور است، در درون وجود من و شما است. ما عرض کردیم «اقتصاد مقاومتى»؛ اقتصاد مقاومتى یعنى ما اگر به نیروى داخلى، به ابتکار جوانها، به فعّالیّت ذهنها و بازوها در داخل، تکیه کنیم و اعتماد کنیم، از فخر و منّت دشمنان خارجى، خودمان را رها خواهیم کرد؛ راه درست این است. گفتیم اقتصاد ما درونزا و برونگرا است؛ ما از درون باید رشد کنیم و بجوشیم و افزایش پیدا کنیم، امّا بایستی نگاه به بیرون داشته باشیم؛ بازارهای جهانی متعلّق به ما است، باید بتوانیم با همّت خود و با ابتکار خود، در این بازارها حضور پیدا کنیم و این حضور بدون حمایت دولت امکانپذیر نیست؛ که البتّه بخشهای مختلف دولتی در این زمینه میتوانند سهم داشته باشند.

لازم است نگاه دولت و سیاستهای دولتی به بخش کشاورزی، نگاه حمایت باشد؛ همهجای دنیا هم همینجور است؛ از بخش کشاورزی بهوسیلهی دولتها حمایت میشود. ۲۳. گردآوری، طبقه بندی و تنظیم اسناد و مدارک لازم برای خریدهای کلی و عمومی با همکاری تخصصی واحدهای سفارش دهنده. این را هم من عرض بکنم و تأکید کنم که هیچ جاى دیگرى هم نمیتواند به جاى مجلس در زمینهى تصویب قوانین، در مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتى و امثال آن دخالت بکند؛ مجلس است که بایستى قانون را تصویب کند – تشخیص بدهد، و آنچه لازم است تصویب کند – یا قانونى را حذف کند و از دُور خارج کند. من وقتی نگاه میکنم، سه عنصر را پیدا میکنم که دو عنصر از آنها همین دو نقطهای است که در پیام عرض کردهام؛ این سه عنصر اگر مورد توجّه قرار گرفتند، یک ملّت قوی میشود: یکی اقتصاد، یکی فرهنگ، و سوّمی علم و دانش. اوّلِ سال هم عرض کردم، به شما هم حالا توصیه خواهم کرد، در برنامهى ششم که در پیش است، روى اقتصاد و روى فرهنگ و روى علم باید تکیه کنید. و به این نیروى جوان و علاقهمند و مؤمن و بااخلاص داخلى تکیه کردیم و به او ارج نهادیم، کارمان پیش رفت؛ خب، به این برسیم.

حفظ برنامه تغییر و اختلالات پیش بینی شده در سرویس. سه نقطهى اصلى – البتّه برنامه باید جامع باشد – وجود دارد: یکى اقتصاد است که تکیه روى اقتصاد مقاومتى در آن برنامه باید تجلّى پیدا کند. من بر روى اقتصاد مقاومتى تکیه میکنم. یک گام بزرگ و بلند، همین اقتصاد مقاومتى است. اقتصاد مقاومتى قدم بلندى است که در این زمینهها میتوان برداشت و دستگاههاى دولتى و دستگاههاى مدیریّت کشور – چه در مجلس، چه در دولت، چه بخشهاى گوناگون – وظایفى در این زمینه دارند. در زمینهى تقنین، فراهم آوردن قوانین مناسب یا حذف کردن قوانین مزاحم – که اهمّیّت این کار دوّم از کار اوّل کمتر نیست؛ بعضى از قوانین حقیقتاً مزاحمند یا معارضند – حذف قوانین معارض و تصویب قوانینى که به بخشهاى گوناگون اقتصاد مقاومتى کمک کند، یکى از کارهاى مهم است. ترسیم بدیها و نشان دادن راه گریز و منع از آن از اصول بسیار مهم اسلام عزیز است. دانشآموزان با چگونگی استفاده از رایانه و ابزارها گوناگون فناوری آشنا میشوند و این دانش هنگام اتمام درس و ورود به بازار کار برای آنها بسیار مفید خواهد بود. اما راندن رهبر مستبد یک کشور مجهز به سلاح هستهای به یک گوشه، صرف نظر از اینکه اقدامات قبلی او چقدر شنیع بوده، بسیار خطرناک خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید