جایگاه علوم انسانی در ایران کجاست؟

در سال 2020-2019 کاهش شدید در درآمدهای نفتی به علت تحریمهای آمریکا، همراه با وقوع همهگیری کرونا، چرخه هزینههای دولتی و نوسانات اقتصاد ایران را تشدید کرده است. انتظار میرود متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران در میانمدت زیر 3 درصد باقی بماند. دولت جدید ایران در غیاب بازگشت درآمدهای نفتی در میانمدت با کمبود مالی قابل ملاحظهای روبهرو خواهد بود. با توجه به سهم بزرگ خانوارهای آسیبپذیر در ایران، این شوکها میتوانند فقر را به میزان قابل ملاحظهای افزایش دهند. به دنبال انتظارات تورمی به دلیل نااطمینانیها در چشمانداز اقتصادی و مذاکرات هستهای، تورم شاخص قیمت مصرفکننده در ماه آگوست 2021 تا 2/ 43 درصد (به طور سالانه) افزایش داشته است. در سمت هزینه، مصرف بخشهای دولتی و خصوصی به ترتیب تا 3/ 2 و 4/ 0 درصد کاهش یافته و ممنوعیتهای وارداتی سبب شده است تا واردات تا 29 درصد کاهش یابد و کاهش 4/ 5 درصدی در صادرات را خنثی کند. اقتصاد ایران پس از بیش از دو سال رکود توانسته تا حدی بهبود یابد. خصوصیسازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از آن جهت ارزشمند است که به مالکان اصلی خودشان برمیگردند. پایگاه خبری فوتبالی- وزیر امور اقتصاد و دارایی وعده داد اثرات خصوصیسازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس پنج سال دیگر مشخص خواهد شد.

وی افزود: خصوصیسازی علاوه بر کاهش محدودیتها، راه و ابزاری برای اصلاح ساختار در فوتبال کشور در بهبود عملکرد، شفافیت، حرفهای شدن و از همه مهمتر نظارت عامه مردم بر این دو باشگاه است. در حالی که طیفی از اقدامات حمایتی با هدف جبران رفاه از دست رفته صورت گرفته، ولی اثرات آن به واسطه تورم از بین رفته است. هدف انسانشناسی ارائه گزارش جامع از چیستی و ماهیت انسان است. هدف دشمن این بود که بر روی اقتصاد متمرکز شود، به رشد ملی لطمه بزند، به اشتغال لطمه بزند، طبعاً رفاه ملی دچار اختلال و خطر شود، مردم دچار مشکل شوند، دلزده بشوند، از نظام اسلامی جدا شوند؛ هدف فشار اقتصادی دشمن این است، و این محسوس بود؛ این را انسان میتوانست مشاهده کند. اگر چنانچه وضع اجتماع، وضع اقتصادی کشور مثل یک خانهی بی درودروازهای بود که هرکه خواست آمد، هرجور خواست عمل کرد، هرچه خواست برد، خورد، خب معلوم است، انسان نجیبِ شایستهی متینی که میخواهد از راه حلال ارتزاق کند، طبعاً جلو نمیآید. فناوری چاپ سهبعدی ساختمان با استفاده از بتن مخصوص برای نخستین بار در کشور ساخته شد، در این روش نوآورانه، احداث بناهایی که فرایندی وقتگیر و هزینهبر دارند، با کمک فناوری چاپ سهبعدی و فرآورده بتن ساخته شده در کشور، روند احداث با سرعتی حداکثر تا ۱۰ برابر روش پیشین انجام میشود.

به دلیل اینکه درآمدهای نفتی تنها 10 درصد از درآمدهای دولت را تشکیل میدهد، اثرات مالی بهبود در بازار جهانی نفت در 2021-2020 برای ایران محدود بوده است. دولت که با کاهش درآمدها روبهروست، هزینهها را برای کاهش اثرات منفی بر کسری متعادل کرده است؛ کسری بودجه حدود 2 درصد افزایش یافته و به 9/ 6 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. به نظر میرسد، با وجود رشد محدود درآمدهای غیرنفتی، چشمانداز نامطمئن افزایش درآمدهای نفتی، افزایش دستمزد و هزینههای بازنشستگی، همچنان توازن مالی ایران در حالت کمبود باقی بماند. بعدی، مردم در همهی سطوح، تولید ملّی را ترویج کنند. انتظارات درباره روند همهگیری، بهبود تقاضا از سوی شرکای صادراتی و تحولات ژئوپلیتیک، چشمانداز اقتصاد ایران را شکل میدهند. تورم ایران همچنان به دلیل کاهش شدید ارزش پول (بیش از 400 درصد از 2019-2018) و کسری درآمد بسیار بالاست (تورم سالانه ایران از 2019-2018 به طور متوسط 36 درصد بوده است). ۱۳.هماهنگی با سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برای تهیه فهرست و جداول مربوط به اسناد قابل امحاء معاونتها، مراکز ستادی و ادارات کل استانی و ارسال آنها براساس دستورالعملهای مربوطه بصورت سالانه. در دوره آوریل-آگوست 2021 صادرات غیرنفتی ایران تا سطح پیش از وقوع همهگیری بهبود یافته و با 61 درصد رشد سالانه به 6/ 17 میلیارد دلار رسیده، در حالی که واردات با 21 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 6/ 16 میلیارد دلار رسیده که به مازاد تجاری غیرنفتی منجر شده است.

در این صفحه، موضوعات زیر مجموعه علوم انسانی و اجتماعی نمایش داده شده است که هر یک از آنها نیز شامل لیستی از موضوعات و مفاهیم هستند که با مراجعه به هر یک از این موضوعات، می توانید لیست نشریه ها و مقالات ISI آن موضوع را ملاحظه فرمایید. در این بخش شاخص استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات اتحادیه بین المللی مخابرات، ایران در سال 2015 رتبه 108 با زیر شاخص 19/2 و در سال 2010 رتبه 114 با مقدار شاخص 6/0 از آن خود کرد. به لحاظ داخلی نیز ایمنیسازی آهسته در مواجهه با سویه دلتا و تعطیلیهای کرونایی، به همراه نرخ پایین سرمایهگذاری، محرکهای کلیدی چشمانداز اقتصادی ایران محسوب میشوند. بازار کار ایران از نرخ مشارکت پایین و نابرابریهای جنسیتی رنج میبرد. در این پژوهش، با توجه به اطلاعات به دست آمده، 2/41% عوامل سیاسی، 1/94% عوامل فرهنگی و 4/82% عوامل تکنولوژیکی به عنوان عوامل مهم و دارای اهمیت خیلی زیاد برای مدیریت دانش در سازمانهای دولتی ایران شناخته شدهاند. به گزارش فوتبالی و به نقل از وزارت ورزش و جوانان، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در جشن بزرگ واگذاری سهام سرخابیها اظهار داشت: از همه کسانی که در دهههای گذشته برای افتخارآفرینی در ورزش به ویژه فوتبال تلاش کردند، تشکر میکنم.

دیدگاهتان را بنویسید