توسعه سیاسی و سیاست مدرن :آسیبها و چالشهای توسعه سیاسی در ایران معاصر

این پژوهش سعی دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهرهگیری از مدل «اقتصاد سیاسی سیاست خارجی مبتنی بر تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی»، برنامهها و الزامات راهبردی سیاست خارجی ج.ا.ایران در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را تبیین کند. این منابع ممکن است شامل سرمایه گذاری های محسوس مانند سخت افزار کامپیوتر، نرم افزار، داده ها، شبکه و امکانات مرکز داده، که توسط کارکنان استخدام شده اش از آن منابع اساسی مدیریت هایی، مانند بودجه، نیروی انسانی و سازماندهی و کنترل می باشد؛همراه با مواردی که به تکنولوژی مربوط می شود مانند مدیریت تغییر، طراحی نرم افزار، برنامه ریزی شبکه، پشتیبانی فنی و غیره. این مدیریت، شامل منابع محسوس مانند شبکه سخت افزار، کامپیوتر و مردم، و همچنین به عنوان منابع نامشهود مانند نرم افزار و داده ها می باشد. صرفنظر از تعاریف متنوع و دامنه وسیع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخشهای مختلف زندگی بشری، دسترسی سریع به اطلاعات و انجام امور بدون در نظر گرفتن فواصل جغرافیایی و فارغ از محدودیت های زمانی، محوری ترین دستاورد این فناوری است. ۳۱. ساماندهی و به هنگام سازی بانک جامع اطلاعات و آمار (گردآوری، تنظیم، طبقهبندی) در ارتباط با نویسندگان کتب، کتابخوانان، کتابخانهها، کتابخوانی، پدیدآورندگان، ناشران مکتوب و الکترونیک، توزیعکنندگان و نمایندگیهای داخلی و خارجی آنان (امور نشر و اهل قلم) با استفاده از روشهای نوین رایانهای، روزآمدسازی و عرضه مناسب از طُرق مقتضی.

اولین رویکرد در سیاست خارجی بعد از انقلاب اسلامی نگاه خوش بینانه نسبت به نظام بین­الملل بود که تنش­زدایی در روابط خارجی را تجویز می­کرد و درصدد بود که طرحی نو را در عرصۀ سیاست خارجی ایران تدوین نماید. ۱۳. تهیه و تدوین آییننامه و دستورالعملهای لازم مرتبط با واردات، صادرات، ترخیص، نقل و انتقال و بهرهبرداری هر نوع دستگاه و ماشینآلات چاپ و صنایع وابسته، تأسیس نمایندگیهای مربوطه، صدور مجوزهای لازم درخصوص هر یک از موارد مذکور و مرتبط و نظارت بر آنها. آنگونه که داده های آماری درون کتاب درباره استفاده از اینترنت و کار مجازی نشان میدهد، تغییرات مذکور بیش از این مهم هستند، به طوری که مدیران ارشد هیچ شرکتی نمی تواند و نباید آنها را به فراموشی بسپارند. این تحلیل نشان میدهد در شرایطی که دولت وظیفه تأمین خدمات اجتماعی و رفاهی برای تحقق شهروندی اجتماعی را دارد، با وجود یک سیاست اجتماعی که «رهاشده»، «روزمره» و دچار «عدمتوازن» است، کارایی نظام سیاسی در وظایف حکمرانیاش مخدوش شده و به طور بالقوه چالشی برای مشروعیت نظام سیاسی خواهد بود. رابطه شرکت ملی نفت ایران با دولت بسیار مهم است و این موضوع خود را در حکمرانی نشان میدهد که باید از سوی اندیشکدهها تعریف شود.

برای رسیدن به این هدف، استراتژی های کسب وکار و فناوری باید هم تراز شوند. در سالهای اخیر، اهمیت اینترنت و فناوری اطلاعات- هم در فضای تجاری و هم در فضای خصوصی – به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. جامعه ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقشی محوری و تعیین کننده است. با عملی شدن نظریه ایجاد شهرهای الکترونیکی، شهروندان می توانند از طریق اینترنت هر زمان یا هر مکان به اطلاعات و یا خدمات آموزشی، تفریحی، تجاری، اداری، و بهداشتی دسترسی پیدا کنند. فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان جهش زیرساختهای فقیر را طوری فراهم ساخته که دوری از بازارها دیگر عامل زیان نیست و کانالهای توزیع ناکارآمد، دیگر از میان رفته و به گذشته ها می پیوندند. فناوری اطلاعات و ارتباطات به مدرسان این امکان را میدهد که دانش خود را به دورافتاده ترین نقاط این سیاره برسانند. امکان گذراندن این دوره به صورت نیمه وقت نیز وجود دارد.

کارشناسان معتقدند که به صرف وجود برخی خطرات نمی توان از کارایی بالا و دستاوردهای مهم اقتصادی تجارت الکترونیکی چشم پوشید و استفاده از آن را برای سود بردن از گردونه تجارت جهانی الزامی می دانند و معتقدند استفاده از این فناوری جدید نیازمند ایجاد بسترهای فکری و فرهنگی برای پذیرش آن از طرف جامعه، رفع موانع حقوقی و قانونی و تامین پیش نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری است. بر همین اساس نظریه هایی مانند ایجاد دولتهای الکترونیکی، شهرهای الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، و تجارت الکترونیکی مطرح گردید و ظرف چند سال اخیر در برخی از کشورها پیشرفتهای قابل توجهی نموده است. برخی پژوهشگران عقیده دارند اینکه دولت از دوره منظم و کاملاً معین گذر کرده باشد، با واقعیتهای تاریخی انطباق ندارد و از زمان تشکیل دولتهای اولیه تا دولت جدید هیچ تکامل یکنواخت دولت وجود ندارد. این مسئله روشن است که هیچ شرکتی قادر به دوری از این تغییرات نیست و ضرورتا مجبور به انطباق با آن خواهد بود. تا زمانی که ما توجه شایسته به علوم انسانی نکنیم و در این علوم به نظریاتی مبتنی بر فرهنگ اصیل خود نرسیم، همچنان در همه چیز دنبالهروی غرب خواهیم بود و در علوم تجربی نیز موفق به سرمشقنویسی نخواهیم شد.

دیدگاهتان را بنویسید