تاریخ ایران از آغاز تا کنون

در این زمان شهر شوش بسیار باشکوه و ثروتمند بود و زبان عیلامی یک از ۳ زبانی بود که نوشته های سلطنتی ایران به آن زبان نوشته می شدند. این کتاب به زبان پهلوی نوشته شده بود. ایران ، سرزمینی پر از رشادت ها و حماسه های تاریخ ساز ، کشوری پهناور و همیشه حاضر در دل تاریخ جهان را نمیتوان در چند خط و نوشته گنجاند چرا که هرقدر بیشتر در تاریخ آن پیش میرویم دنیای وسیع تری را کشف می کنیم.

از دوره سامانیان (۹۹۹- ۸۱۹ م) نیز خط فارسی نوین پدید آمد و الفبای عربی با زبان فارسی رواج یافت. توسط کوروش حکومت ماد ها پایان یافت . تهران پایتخت حکومت قاجار بود . از دواوین بسیار مهم دستگاه حکومت خلفا، دیوان برید یا چاپار و پست بود. دستگاه ساسانی را عربها به طور کامل تقلید میکردند؛ بی گمان با بعضی تعدیلات، ولی اساساً دستگاه دیوان ساسانی را ادامه دادند. این کتاب در ۷۳۸ صفحه، به شکل مبسوط و جامع به کل تاریخ ایران از زمان باستان تامروز پرداخته و تحقیقی بینظیر در زمینه تاریخ کامل ایرانزمین میباشد. در طی سلسله “افشاریه، نادر شاه دوره ای را به ارث برد که در آن سیاست با دین آمیخته بود.

آخرین حکومت در ایران ، حکومت پادشاهی پهلوی بود که توسط رضا شاه تاسیس شد و در دوران پادشاهی محمدرضا شاه پایان یافت .عمر حکومت پهلوی ۵۴ سال بود. پس از پیروزی اعراب مسلمان بر ساسانیان، دین اسلام در ایران استقرار یافت. در خلال این بخش از انقلاب شکوهمند مشروطه نیز سخن به میان آمده و مطالبی بسیار عالی بیان میگردد. وی آیین زرتشتی و اعتقاد به یک خدا (یکتاپرستی) را به ایران و جهان هم عصر خود معرفی کرد و این دین را در میان مردم به شکل گسترده منتشر ساخت.

زمانی که در ایران سفر میکنید، در مورد ادیان باستانی نظیر آیین میترا، آیین زرتشتی و آیین مانی اطلاعاتی خواهید یافت. پس از پیروزی اعراب مسلمان بر ساسانیان ، دین اسلام در ایران استقرار یافت . در این مطلب در مورد تاریخ ایران قبل از اسلام صحبت خواهیم کرد و در مطلب بعد در مورد دوران پس از اسلام توضیح خواهیم داد. نویسندگان این کتاب بر این عقیدهاند که این اثر میتواند، مورد بهره برداری استادان دانشکدهها و مدارس قرار گیرد و حتی همه علاقه مندان به تاریخ ایران، میتوانند از آن بهره مند شوند. اگرچه چندین گروه قومی وجود داشتند و در قسمتی زندگی میکردند که ما امروزه آن را فلات ایران مینامیم، اما مردم ساکن در این منطقه قلمروهای خود را به شکل دولتهای بزرگ، امپراتوریهای منطقهای، امپراتوریهای جهانی و …

در ایران گروههایی با تمدن و فرهنگ های مختلفی قبل از مهاجرت آریایی ها به ایران ، زندگی میکردند . واپسین فصل کتاب نیز درمورد تاریخ ایران در دوران معاصر است و منحصر به گزارش تاریخ ایران زمین در زمان حکومت سلسله پهلوی است. این حکومت بیش از ۲۰۰ سال به طول کشید. مادها اولین آریاییهایی بودند که حدود 1000 سال پیش امپراتوری بزرگی در این منطقه بنا نهادند و به حکومت بیرحمانه آشوریها پایان دادند. پس از حمله و تهاجم اعراب ، اولین حکومت مستقل حکومت طاهریان بود که توسط طاهر ذوالیمینین یکی از سرداران مأمون تاسیس شد .

در تاریخ ایران پیش از آریایی ها تمدن های شهر سوخته (در سیستان)، تمدن ایلام (در شمال خوزستان)، تمدن جیرفت (در کرمان)، تمدن ساکنان تپه سیلک (در کاشان)، تمدن اورارتو (در آذربایجان)، تپه گیان (در نهاوند) و تمدن کاسی ها (در کرمانشاه و لرستان) و تپورها در تبرستان (مازندران) در سرزمین ایران بودند. در این کتاب سترگ، تمام تاریخ ایران باستان، تمام تاریخ ایران پس از اسلام و تاریخ معاصر، به شکل دقیق و موشکافانه روایت شده است. بخش چهارم کتاب به روایت تاریخ سه سلسله افشاریه، زندیه و قاجاریه میپردازد. سازه ای خشتی گلی که بعد از نزدیک به سه هزار و 500 سال هنوز سرپاست.

این پادشاه با شکست سه امپراتوری بزرگ در آن دوران به قلمرو حکموت خود اضافه کرد اما کوچکترین بی احترامی و ظلمی با پادشاهان مغلوب ننمود و در نهایت مهربانی و عطوفت با مردم آن ملل برخورد می کرد. در دوران باستان ضمن مقایسه با کشورهای دیگر، ایران از پیشرفتهترین حکومتها به شمارمی رفت؛ اما تاخت و تاز ویران گرانه بیگانان، جنگها و ستیزهای پیوسته میان فئودالها، هجومهای غارت گرانه و نابود کننده بی شمار عشایر کوچ نشین به مردم شهر و روستا ، به نابودی و ویرانی شهرها و روستاها در قرون وسطی منجر شد.

برای بهبود وضعیت مردم پوراندخت در سرزمین خود نهایت تلاش خود را انجام داد و زمانی که متوجه شد این سلسله با سرعتی خارج از کنترل او در حال نابودی است و او توان تغییر شرایط و سرنوشت مردمش را ندارد از مسند پادشاهی کنار رفت زیرا تصور می کرد که شاید تصمیات او به ضرر مردم ایران تمام شود. حکومت اشکانیان با پادشاهی اشک اول یا ارشک تاسیس شد و پس از آن تیرداد، اردوان، فری یاپت، فرهاد، مهرداد، فرهاد دوم، اردوان دوم، مهرداد دوم، گودرز، آرد، سیناتروک، فرهاد سوم، مهرداد سوم، آرد دوم، فرهاد چهارم، تیرداد دوم، فرهاد پنجم، آرد سوم، ونن، اردوان سوم، وردان، گودرز دوم، ونن دوم، به لاش، پاکور، اردوان چهارم، خسرو، به لاش دوم، به لاش سوم، به لاش چهارم، به لاش پنجم و در نهایت اردوان پنجم بر ایران فرمانروایی کردند.

آغازگر حکومت سلجوقیان طغرل بود و بعد از او آلب ارسلان، ملکشاه، سلطان سنجر و دیگر شاهان در این دوران حکومت می کردند سلجوقیان با شکست غزنویان حکومت خود را آغاز کردند و قدرت خود را با وزرای بزرگ تثبیت کردند . دوران باستانی که سلسه ها، امپراطوری های عیلام، ماد و هخامنشی آغازگر آن بوده و به سلسله ها و امپراطوری های بزرگ و کوچک پس از اسلام و تا امروز ختم شده است. پارتها و ساسانیان دو امپراتوری پرقدرت بودند که ایرانیها آغازگر آن بودند و در گسترش هنرها و فرهنگ ایرانی به نقاط مختلف جهان نقش داشتند.

این سایت در یونسکو به ثبت رسیده است. مقدار پرداختی خراج را مقرراتی که قانون اخراج می نامیدند، تعیین میکرد که پس از اخذ، در دفاتر مخصوص آن به ثبت میرسید. وظیفه دیوان خراج بررسی کلیه مسائل مالی و ثبت آن در دفاتر و دوایر مربوطه دیوانی بود. تاریخ ایران، در این دوران شاهد تحولات زیادی در عرصه های اجتماعی ، سیاسی و مذهبی بود . زیادی را به جهان ارائه کرده اند.

حکومت آل بویه در واقع استقلال طلبانی بودند که پس از ورود اعراب برای برگشت به ایران قبل و به دست آوردن عزت ایرانی حکومت هایی مستقل را تشکیل دادند. حکومت آل بویه در واقع استقلال طلبانی بودند که بعد از ورود اعراب برای برگشت به ایران قبل و به دست آوردن عزت ایرانی حکومت هایی مستقل را تشکیل دادند. انقلاب اکتبر در عین حال که کوبندهترین ضربهها را بر پیکر سیستمهای امپریالیستی جهان، به ویژه استعمارگران وارد کرد، موقعیت ملتهای خاور از جمله ایران را نیرو بخشید و آنها را در پیکار ضدامپریالیستی و آزادی شان توان بخشید.

این حکومت پس از ۱۲۹ سال به پایان رسید. نویسنده که خود از بزرگان و دانشمندان مسلط به تاریخ در عصر جدید بوده است، در این کتاب استادانه تاریخ کامل ایران را به تصویر کشیده است. کتاب نایاب “تاریخ کامل ایران، از تاسیس سلسله ماد تا عصر حاضر” اثری از “دکتر عبدالله رازی” میباشد. آريایی ها شعبهٔ وسيعى از نژاد سفيد هستند که سرزمين اوليهٔ آنها احتمالاً از شمال درياى سياه و خزر تا حوالى رودهاى سيحون و جيحون بوده است. ایرانیان که تا آن زمان در دیوان قدری و شأنی داشتند، دیگر قدر و مکانت نداشتند و زبان فارسی که تا آن زمان در کار دیوان بدان حاجتمند بودند، از آن پس مورد حاجت نبود و روز به روز در تنزل آورد.

تا قبل از جدایی، زبان، سازمان اجتماعی و افسانه های مشترکی داشته اند. شاهنشاهان ساسانی که اصلیتشان از استان پارس بود بر بخش بزرگی از غرب قارهٔ آسیا چیرگی یافتند. شهر شوش در این زمان نیز شهر ثروتمند و با شکوهى بود. بنابراین، ایرانیان امروز نظام امامت را برگزیده اند، هر چند که اکثریت مسلمانان ایرانی آن زمان را نیز سنی مذهبان تشکیل می دادند. شرح پیروزی داریوش بزرگ بر گئوماته مغ به چند زبان از عیلامی و اکدی گرفته تا پهلوی.

این دیوان دو وظیفه مهم داشت: نخست بردن و آوردن نامههای دارالخلافه: دوم، کارمندان این دیوان جاسوسهای خلیفه بودند و کارها و رفتارهای استانداران را زیر نظر داشتند و گزارشهای دریافتی را برای خلیفه میفرستادند تا خلیفه از اوضاع استانها و آنچه در آنجا رخ میدهد، آگاه باشد. در دوران باستان ضمن مقایسه با کشورهای دیگر، ایران از پیشرفتهترین حکومتها به شمار میرفته است. مادها پس از انتخاب هگمتانه به عنوان پایتخت خود ، حکومت خود را در ایران آغاز کردند . مادها تا مدتهای بسیار طولانی بر ایران حکومت کردند اما تاریخ دقیقی از این مدت در دسترس نیست .

دیدگاهتان را بنویسید