انواع خاک و مواد تشکیل دهنده آنها

علمی كه خاک را مطالعه می كند خاک شناسی ناميده می شود. هر لایه نیم رخ خاک، لایه خاک نامیده می شود. به این ترتیب، مقاومت خاک، توانایی آن در برابر تغییر شکل و گسیختگی، به واسطه چسبندگی و اصطکاک داخلی است. ترکیب شیمیایی خاک، با توجه به سنگ مبدا و نحوه تشکیل آنها مشخص میشود. در سال دوم، هرس شاخههای اصلی بدین صورت است که حدود نیمی از طول آنها حذف میشود. نهالها به مدت ۴ – ۱ سال در خزانه نگهداری می شوند و سپس در پاییز یا زمستان از خزانه به زمین اصلی منتقل میشوند. هرس شدید زمستانه درختان موجب تقویت شاخههای تولید شده در سال آینده میشود و چنانچه درخت هرس زمستانه نشود یا هرسسبکی در روی آن صورت گیرد، شاخههای حاصل از رشد جدید کمتر خواهد شد. درختی که بدون دخالت باغدار و در شرایط طبیعی رشد کرده، معمولاً شاخ و برگ زیادی تولید می کند که همراه با تداخل آنها نیز میباشد، این موضوع مانع از رسیدن نور کافی به داخل تاج درخت میشود و به دنبال آن از کیفیت و مرغوبیت میوهها کاسته میشود. بنابراین هرس پوست، گل و میوه، حذف برگها و سرزنی شاخههای در حال رشد از جمله هرسهای تابستانه محسوب میشوند.

در درختان میوهای که محل تشکیل جوانه گل آنها سیخکهای (Spurs) (شاخههای کوتاه میوه دهنده) دو ساله است هرس تابستانه ممکن است گلدهی را تحریک کند زیرا با حذف شاخههای سال جاری نور بیشتری به جوانهها و برگهای اطراف سیخکها می رسد و رقابت سیخکها با سرشاخههای در حال رشد کاهش می یابد. برای مثال حذف تعدادی از برگهای بالغ درخت که بر روی میوههای در حال رشد سایهاندازی میکنند موجب تغییر رنگ در میوهها شده و کیفیت بازارپسندی محصول را افزایش میدهد. بهطور معمول برای تزریق در شن و ماسه، از دوغاب سیمان پرتلند، کانی رس و رزینها استفاده میکنند؛ اما بهطورکلی انتخاب نوع ماده تزریقی و غلظت آن به عواملی مانند اقتصاد، عمق عملیاتی پروژه و نوع خاک بستگی دارد. در دستهبندی کلی، خاکهای درشتدانه با عنوان شن و خاکهای ریزدانه با عنوان ماسه شناخته میشود. درختی که هرس سنگین میشود تعداد جوانههای کمتری برای رشد شاخههایش در فصل بعد دارد، بنابراین مواد غذایی ذخیره شده در درخت به شاخهها و جوانههای کمتری قسمت شده و در نهایت شاخههای جدید رشد بیشتری خواهند داشت. از اینرو هرس مناسب و کافی درختان میوه برای رسیدن به خصوصیات مطلوب محصول همواره مورد توجه باغداران بوده است.

حذف شاخهها و ریشههای زاید یکی از اصولی ترین روشها در تولید میوه است. این عمل در درختانی که جوانه گل آنها بر روی چوب یکساله تشکیل میشود، باعث کاهش گل انگیزی می گردد زیرا دوره رشد مناسب برای گل انگیزی در شاخههای جدید کوتاه می شود. اکسیژن، دی اکسید کربن و انرژی لازم برای انجام عمل فتوسنتز در برگهای گیاه، از محیط بالای سطح زمین تأمین میشود پس گیاه باید در شرایطی پرورش یابد که از این لحاظ محدودیتی برای آن موجود نباشد. اگر پس از اتمام رشد شاخهها، هرس تابستانه صورت گیرد مقدار سطح برگ و فتوسنتز کم شده و قدرت درخت کاهش می یابد. تجمع خاک در زیر بوته ها و گودال ها از نشانه های دیگر این فرسایش می باشد. با این وجود، این خاکها معمولا به همراه کانیهای رسی و بر اثر فرسایش شیمیایی تشکیل میشوند. تشکیل عوارض اقیانوس جهانی بطور عمده در اثر فرایندهای تکتونیک و آتشفشانی صورت می گیردو بر روی آنها رسوب ذراتی که توسط رودخانه ها و کوههای یخ و گرد و غباریکه توسط بادها آورده می شوند و ته نشین شدن مواد آتشفشانی و مخصوصا” بقایای موجودات دریائی که میمیرند اثر تعدیل کننده دارند.

اگر هرس تابستانه پیش از اتمام رشد اولیه درخت انجام شود دوره رشد رویشی طولانیتر شده و مواد گیاهی از دست رفته در اثر هرس جایگزین می شود. از بین موارد بالا، آزمایش برش مستقیم از رواج بیشتری برخوردار است. خاک های رسوبی از انواع خاک های موجود در ایران می باشند که مواد تشکیل دهنده ی این نوع از خاک ها، ته نشست رودخانه ای است. دریا این آبی گاه آرام و گاه مواج است که مملو از اسرار و معماهاست که حتی اقیانوسشناسان بزرگ نیز نمیتوانند ادعا کنند که به تمامی رازهای آن پی بردهاند. مشهورترین مشخصهی جغرافیایی جزیرهی سیسیل نیز کوه آتشفشانی اتنا است که بلندترین آتشفشان فعال در اروپاست. در هرس تابستانه شاخههای نابارور درخت مانند پاجوشها و نرکها و همچنین گلها و میوههای کوچک اضافی نیز حذف میشوند. در سالهای سوم و چهارم پس از کاشت نهال، هرس تنها به حذف شاخههای رشد یافته اضافی و نامطلوب محدود شده و فرم و اسکلت اصلی نهال که شامل تنه و ۴ – ۳ شاخه اصلی است باید حفظ شود.

دیدگاهتان را بنویسید