اشعار عاشقانه انگلیسی + مجموعه شعر زیبا زبان انگلیسی و ترجمه فارسی با موضوعات رمانتیک

اشعار شهریار به بیش از هشتاد زبان دنیا ترجمه شده است. دروغ نگویم کمی به من لطمه خورد ؛ابتدا درحین خواندن خشمگین بودم و هجوم افکار منفی به من لطمه میزد ، حتی به این فکر افتادم که رهی اشعارش بسیار زمخت است ! فرانك هوشمندانه و فداكارانه پسر خود فریدون را دور از چشم ضحاك و ضحاكیان میپروراند و هموست كه سرانجام با به بند كشیدن ضحاك، ایران را از فرمان روایی ستمگرانه و چند صد ساله ی او میرهاند.

سرانجام به پیشنهاد موبدان سیاوش برای اثبات بیگناهی خود باید از آتش بگذرد. این داستانهای عامیانه، به دهها صورت میان مردم رواج داشته که روایتی ازآنها را فردوسی برگرفته ومجموعه عظیم خود را بر اساس آن تدوین کرده است. محمود گاوان در مناظر الانشاء، وجه تسمیۀ رباعی را شکل چهارمصراعی آن دانسته (ص 104)، و همین نکته را دیگر نویسندۀ آن عصر، محمد بن عبدالخالق، در رسالۀ «انیس الشعراء» تکرار کرده است (ص ۲۶۶). دیگر در آن از مشقهای نیمایی و نثرهای رمانتیك، اثری نیست و شاعری سبك و زبان خاص خود را به وجود آورده است. از سوی دیگر بسیاری از مردان را دیدهام كه این بیت های زنستیزانه، از جمله بیت گفته شده را از حفظ دارند و چونان سندی موثق از زبان شاعری محبوب و عالی مقام به مخاطب خود عرضه میكنند و از مناظرهای خودساخته سربلند بیرون میآیند!

كه تصحیح جلال خالقی مطلق بر پایه ی آن ها استوار است، نیست و در چاپ های معروف ژول مول و مسكو و حتا بروخیم نیز دیده نمیشود. من با الهام از یادداشتی كه شاعر خود بر چاپ پنجم هوای تازه در سال 1355 نوشته، شعرهای عاشقانه او را به دو دوره ركسانا و آیدا تقسیم میكنم. ز جمع باید او مرا، جدا کند، نمی کند! آداب و رسوم حاکم بر جامعه عرب، گواه بر این حقیقت است که زن با سرکوب هایی روبروست و زن برای بیان عشق در محدویت بوده و آزادانه نمی توانسته مکنونات قلبی خود را با صراحت و آزادی بیان کند.

و این درست همان مشخصهای است كه ادبیات مدرن را از كلاسیك جدا میكند. مولوی عشق را به دو پاره مانعه الجمع روحانی و جسمانی تقسیم میكند. اینگونه بیت ها را به دوسته الحاقی و اصلی تقسیم كردهایم. بنابراین نظر، دو دلداده چون دو پاره ناقص انگاشته میشوند كه تنها در صورت وصل میتوانند به یك جز كامل و واحد تبدیل شوند (تعابیری چون دو نیمه یك روح، زن همزاد و دو پاره یك واقعیت كه سابقاً ذكر شد از همین بینش آب میخورند) به اعتقاد من عشق (مكملها) در واقع صورت خیالی نهاد خانواده و تقسیم كار اجتماعی بین زنان خانه دار و مرد شاغل است و بردگی روحی ناشی از آن جز مكمل بردگی اقتصادی زن میباشد و عشق آزاد و برابر، اما پیوندی است كه دو فرد با هویت مجزا و مستقل وارد آن میشوند و استقلال فردی و وابستگی عاطفی و جنسی فدای یكدیگر نمیشوند.

نیما در منظومه “افسانه” به تصویر پردازی عشقی واقعی و زمینی مینشیند: عشقی كه هویتی مشخص دارد و متعلق به فرد و محیط طبیعی و اجتماعی معینی است. صدها تصویر بر باد رفته فصل زندگی زنان را در شعرهایش به نمایش در میآورد. بیکس درد و رنج همه زنان در هر سن و هر موقعیتی را به تصویر میکشد. زن در کشورهای شرقی و از جمله در کردستان اغلب به دلایل فرهنگی و اجتماعی زیردست بوده و درد و رنج و فرودستیاش قابل روئیت بوده است. به نظر اغلب عروضدانان معاصر، رباعی یک وزن اصلی دارد و از این وزن اصلی، با اعمال قاعدۀ تسکین و اختیار قلب، 11 وزن فرعی منشعب میشود و مجموع رباعیات فارسی از این 12 وزن خارج نیست (نک : خانلری، ۲۷۲-۲۷۵؛ نجفی، ۵۹-۶۲؛ شمیسا، ۲۷۱-۲۷۳؛ بهاری، ۱۲۰-۱۲۱).

بر عكس در غزلیات حافظ عشق به معشوقهای زمینی تبلیغ میشود و عشق صوفیانه فقط چون فلفل و نمكی به كار میرود. در ادبیات كهن ما، زن حضوری غایب دارد و شاید بهترین راه برای دیدن چهره او پرده برداشتن از مفهوم صوفیانه عشق باشد. پی بردن به رفتار بیدل با همین واژهها، مفاهیم و بنمایههاست که راهیابی به شعر او را آسانتر میکند. چهره زن در شعر شاملو به تدریج از ركسانا تا آیدا بازتر میشود، ولی هنوز نقطههای حجاب وجود دارند. در آیدا چهره زن بازتر میشود و خواننده در پس هیات آیدا، انسانی با جسم و روح و هویت فردی میبیند.

اما در پایان زهر تلخی به کام خواننده میریزد: آری. اگر مایل هستید سخنرانی خود را با «بسم الله الرحمن الرحیم» آغاز کنید، اشعار زیر به شما کمک زیادی میکنند. آدمی را دیدم با سایه ي خود درد و دل می کرد ! حالم بهتر نیست از این دل خسته … در این سراب فنا چشمه حیات منم ؟ تلاشی در این مقاله شده است تا بدون اغراق وبدون افراط وتفریط جایگاه زن در اندیشه وشعر مولانا مورد بررسی قرار گیرد .

به عبارت دیگر شاملو هنوز در ركسانا خود را از عشق خیالی مولوی و حافظ رها نكرده و به جای اینكه در زن انسانی با گوشت و پوست و احساس و اندیشه و حقوق اجتماعی برابر مردان ببیند، او را چون نمادی به حساب میآورد كه نشانه مفاهیم كلی چون عشق و امید و آزادی است. زن در آثار او همه جا مترادف با عشق جسمانی و نفس حیوانی شمرده شده و مرد عاشق باید وسوسه عشق او را در خود بكشد: عشق آن زنده گزین كو باقی است. با هیات او در آمده بود.

بزرگترین شاعری که در این دوره به مثنویهای عاشقانه روی آورد، نوعیزاده عطایی بود. بیدل با اشاره به بحث خلوت در انجمن به موضوع وحدت در کثرت پرداخته است. به بیان دیگر اگر “طرب سرای محبت” را معادل ساختمانی که هنرمندانه طراحی و ساخته شده است در نظر بگیریم، حافظ شرط ساخته شدن چنین بنایی را دیدن، شناختن و مبنا قرار دادن زیبایی قرار داده است. ، شاه زاده ی پاك نهاد ایرانی مربوط میشود كه نامادریش سوداوه بدو دل میبازد و او را به سوی خود میخواند؛ اما پس از آن كه با مخالفت سیاوش رو به رو میشود و از وصل ناامید، نزد شوهرش كیكاوس چنین وانمود میكند كه سیاوش قصد دستاندازی به او را داشته است.

چوپان زادهای در عشق شكست خورده در درههای دیلمان نشسته و همچنان كه از درخت امرود و مرغ كاكلی و گرگی كه دزدیده از پس سنگی نظر میكند یاد مینماید، با دل عاشق پیشه خود یعنی افسانه در گفت و گوست. در شعر ركسانا، صحبت از مردی است كه در كنار دریا در كلبهای چوبین زندگی میكند و مردم او را دیوانه میخوانند. روح مرا به ركسانا روح دریا و عشق و زندگی باز رساند. كه كنم رو باز پس، روباز پس كردم. مرد خواستار پیوستن به ركسانا روح دریاست، ولی ركسانا عشق او را پس میزند: بگذار هیج كس نداند، هیچ كس نداند تا روزی كه سرانجام، آفتابی .

برای بررسی چهره زن در شعر احمد شاملو لازم است ابتدا نظری به پیشینیان او بیندازیم. با وجود اینكه در این سالها بر خلاف سالهای بیست و سی كه شعر به شما كه عشقتان زندگیست در آن سروده شده بود، زنان روشنفكر نقش مستقلی در مبارزه اجتماعی بازی میكنند، ولی در شعرهای شاملو از جاپای مرضیه احمدی اسكویی در كنار احمد زیبرم اثری نیست. در داستان های هیجان آور و دلانگیز عشقی ـ حماسی شاهنامه مانند زال و رودابه، بیژن و منیژه، كیكاوس و سودابه، كتایون و گشتاسب، بهرامگور و آزاده، زنان نقش های برجستهای بازی میكنند. در ادامه بحث کتاب های دیگر شاعر را از این منظر جستجو می کنیم.

برخیز همنوا با انقلاب و گل نغمه سرایی کنیم که بهار من و تو می آید. ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – در این نوشتار میتوانید مجموعهای از اشعار عاشقانهای را بخوانید که یا به انگلیسی سروده شدهاند و یا اشعار عاشقانه فارسی از شاعران عاشقانه سرایی چون فروغ فرخزاد و قیصر امین پور هستند که به انگلیسی ترجمه شدهاند. بخش بعدی را با دقت بخوانید تا به اهمیت شروع بیشتر پی ببرید. به دستت بدهم نیستی؟ او در مجموعه «اینک دختری وطن من است» (به کردی: ئیستا کچیک نیشتمانه) میهن و میهنپرستی را به نقد گزندهای میکشاند. تا اینکه نهایتاً در مجموعه اشعار «گردنبند» ( به کردی: ملوانکه) شیرکو به فرودستی تاریخی زن و ریشههای آن میپردازد.

مجموعه ای سرشار از مفاهیم سیاسی متأثر از جو سیاسی اجتماعی آن دوره. اما وضعیت زنان از اواخر دهه ۱۹۸۰ تا سالهای پایانی دهه ۱۹۹۰ و حتی بعد از آن به دلیل عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نیز به دلیل پررنگ شدن نقش عشیره و قبیله و به همان اندازه پررنگ شدن دین و نیز به دلیل بنیادهای فرهنگی خاص به طرز اسفناکی در کردستان رو به وخامت گذاشته است. بايد دانست در ميانِ اعرابْ هم داستان پردازي در عهد جاهليّت رواج داشته است. ولی کمی فکر کردم ،دیدم به جز این شعر اشعار دیگری هم از رهی هست مهم نیست حالا اینجا اینطور بنا به دلایلی شخصی ،این شعر را سروده است و این دلیل نیست اشعار رهی را بد بدانم !

او با اشعار خود در فضای وقت ایران، انقلابی به پا کرد و ساختار سنتی شعر فارسی را تغییر داد. این عشق برای او به مثابه بازگشت از شهر به ده و از اجتماع به طبیعت است. نحوه بیان این شعرها ساده است و از زبان فاخری كه به سیاق متون قدیمی در آثار بعدی شاملو غلبه دارد چندان اثری نیست. اما به جایش تمام بوسه های مادرم یادم آمد ! در این جستار سر آن ندارم كه به بررسی نقش زن در شاهنامه بپردازم، (۳) بلكه میكوشم به بررسی و ارزیابی مهم ترین بیت هایی بپردازم كه در آن ها در حكم های تعمیمپذیری زن مورد انتقاد یا طعن و هجو قرار گرفته است.

معرفی از مهمترین اصول سخنرانی و فن بیان است. این نکته را فراموش نکنید که اگر بتوانید بهترین متن سخنرانی را بنویسید و برای تکتک لحظات سخنرانی خود برنامهریزی دقیقی داشته باشید اما از بهبود و تقویت فن بیانتان غافل شوید، سخنرانی موفقی نخواهید داشت. درست است که شعر با گفتار به روایت درمیآید اما یک روایت ساده نیست بلکه روایت از یک آفرینش هنری است و همچنین نباید فراموش شود که این تعریف، روایت شعر و داستان را در بر میگیرد و لازم است تفاوت این دو روایت را هم بشناسیم. او که سالها برای میهنش شعر سرود و از جان و زندگیاش برای وطن مایه گذاشت، اکنون از میهن نامهربان که حقوق زنان در آن پایمال میشود گلهمند است.

دیدگاهتان را بنویسید