مدیریت تغییر برای اجرای فناوری اطلاعات

بسیاری از پژوهشگران اصرار میکنند که اصول مدیریت دانش میتواند بدون استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات موفق عمل کند (Mcdermott & odell، 2001 در: Mohemed، P.103: 2006). گروهی دیگر بحث میکردند و معتقدند که فناوری اطلاعات به طور راهبردی برای برد و دامنه جهانی که سازمانها به لحاظ جغرافیایی توزیع شدهاند، ضروری و اساسی است … ادامه

روش صحیح تربیت فرزند از نظر روانشناسی

مهمترین ویژگی این مرحله (واقعگرایی اخلاقی) خود میانبینی است؛ یعنی توانایی محدود کودک برای تشخیص و تمیز بین خود و جهان خارج.5 مثلاً، کودک ویژگیهای ذهنی تجربه شده خود را به خارج نسبت میدهد و نمیتواند بفهمد که اندیشههای دیگری غیر از دیدگاههای او نیز وجود دارند. برخی از محققان مثل مارتین پاکر نتایج تحقیق … ادامه

مقصود از جمله «آسمان و زمین را در شش روز آفریدیم

در اینکه حکم یاد شدهاختصاص به گندم و جو دارد یا همه محصولات زمین اجارهاى را دربر مىگیرد، اختلاف است. تابش فوقالعاده زیاد ناشی از انفجار سبب میشود همه مواد ستارهای با سرعت بالایی به فضای بین ستارهای پرتاب شوند و موج انفجار ایجاد میشود. اگر ببینی آفتاب و ماه و ستاره ها همه در … ادامه

رویکردها و روش های تربیت اخلاقی و ارزشی

آنهایی که دارای فضایل اخلاقیاند، چه کسانی هستند؟ هرچند که این ضعف و نارسایی، خود ناشی از فقدان نظامهای آموزشی دارای جهتگیریهای خاص اخلاقی و ارزشی (دینی و مذهبی) در بسیاری از کشورهای جهان است؛ اما بیشتر معلول ابهام و تردیدی است که در بین بسیاری از مربیان و صاحبنظران تربیتی نسبت به اصل تربیت … ادامه

فلسفه ازدواج در اسلام و مسیحیت

بنابر این انتخاب واحد و قالب تحلیل از لحاظ تاریخنگاری بسیار مهم و درخور توجه فلسفی است. بعد از آن که رسول اکرم و مسلمانان به قصد مکه به حدیبیّه رفتند و در حدیبیّه متوقّف شدند، دشمن میخواست جنگ را بر آنها تحمیل کند، اما تدبیر الهی نبىّاکرم نگذاشت و بدون جنگ برگشتند و پیامبر … ادامه

اخلاق اسلامی؛ مبانی و غایات

گاه ارزش فعل را به این می داند که فرد آن را به نیت کسب تعالی و فضیلت انسانی انجام دهد. ایشان گاه با مبانی عقلی و گاه با مبانی دینی درمورد مبانی اخلاق اظهار نظر کرده است . اخلاق نیکو، عبارت است از خوشرویی، خوشرفتاری، حسن معاشرت و برخورد پسندیده با دیگران. گاهی واژه … ادامه

توسعه سیاسی و سیاست مدرن :آسیبها و چالشهای توسعه سیاسی در ایران معاصر

این پژوهش سعی دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهرهگیری از مدل «اقتصاد سیاسی سیاست خارجی مبتنی بر تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی»، برنامهها و الزامات راهبردی سیاست خارجی ج.ا.ایران در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را تبیین کند. این منابع ممکن است شامل سرمایه گذاری های محسوس مانند سخت افزار کامپیوتر، نرم افزار، داده … ادامه

فناوری اطلاعات (IT) و مفاهیم آن – مدیاسافت

از طرفی، مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات همان مفاهیم فناوری اطلاعات را شامل میشود و چهار عنصر؛ ذخیره اطلاعات، بازیابی اطلاعات، پردازش اطلاعات، انتقال اطلاعات را به همراه دارد. عکسهای مطلب را نیز باید توسط فتوشاپ اندازه کرده و تبدیل به عکس وب کند. در سیاست خارجی نیز آرمانهای سیاسی مانند «استقلال» که در جای … ادامه

تحلیل استعاری آب و آیینه در اشعار بیدل

اشعار تنهایی غمگین در سبک های شعری و قالب های مختلف سروده شدهاند که در این میان شعر کوتاه غمگین و اشعار با سبک شعری نو از طرفداران بیشتری برخوردار هستند. در حالی که دو بیتی ، مردمی ترین وی میانه ترین قالب کوتاه شعر فارسی است . قلب، مهمانخانه نيست که آدم ها بيايند … ادامه

باقرزاده حرفهای انتخاباتی میزند

آنچه بیش از هر چیز بر کشتی در سرتاسر ایران حکمفرما بوده نه صرفا” جنبه بدنی و ورزشی آن بلکه بیشتر از آن به جهت روح جوانمردی و سلحشوری و انگیزه ای برای آمادگی بدنی در مقابل حوادث گوناگون از جمله جنگ های تن به تن و دفاع از کیان و مملکت و ایستادگی در … ادامه